مشاوره رایگان 02145328

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟ اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟

اسم ها کلماتی هستند که ما برای نامیدن افراد، اشیاء و مکانها به کار می بریم.

keys, house, door, actor

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد.

اسامی قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش:

اسامی قابل شمارش، به زبان ساده، اسامی هستند که به اشیا، افراد و یا نظرات متمایز اشاره می کنند و می توان با قرار دادن اعداد پیش از آنها، آنها را مورد شمارش قرار داد.

A boy, three cats, eight ducklings, two nice ideas

اسامی غیر قابل شمارش، اسامی هستند که اساسا به اجناس، مایعات، مفاهیم انتزاعی و سایر مواردی که که به صورت حجمی و بدون مرزبندی مشخص باشند اشاره می کنند. این اسامی با اعداد بکار نمی روند و اغلب شکل مفرد به خود می گیرند.

water, weather, wool, wheat, tea

برخی نشانه های اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش:

 

  

برخی از معمول ترین اسامی غیر قابل شمارش:

 

  

مثال:

More research is needed to look at health care policies and strategies

Let me give you some advice.

We have got too much work to do.

He asked me to help him with his baggage.

Keep going! You are making good progress.

I spent all my money on sweets.

We were provided some interesting information about his past.

As we neared the border, the scenery became spectacular.

We failed to consider the cost of travel in our calculations. 

برخی موارد خاص:

I’d like some typing paper. (material/uncountable)

I’m going out to buy a paper. (a newspaper/countable)

The window is made of unbreakable glass. (material/uncountable)

Would you like a glass of water? (a bottle/countable)

Put a small amount of the powder into a container and mix it with water. (material/uncountable)

Not all washing powders are kind to your hand. (different kinds/countable)

Have you got any coffee? (liquid/uncountable)

May I have two coffees, please? (two cups of coffee/countable)

Loud noise can hurt your hearing. (general/uncountable)

There was a big explosion and I heard a loud noise. (specific/countable)

I’m losing my hair. (general/uncountable)

So why has he got two blonde hairs on his jacket? (specific/countable)

Fruit is expensive but vegetables are cheap. (mass/uncountable & a collection of separate things/countable)

If you’ve already had measles, you can’t get it again. (illnesses/uncountable)

I’ve got toothache. (minor ailments/uncountable/BrE)

I’ve got a toothache. (minor ailments/countable/AmE)

موارد پیشرفته:

اسامی قابل شمارش مفرد گاها به صورت غیرقابل شمارش بکار می روند تا بیانگر مقدار باشند.

I’ve got too much nose and not enough chin.

برخی اسامی انتزاعی قابل شمارش می توانند به صورت غیرقابل شمارش بکار بروند.

There’s not much difference between “begin” and “start”.

Do you think we have much chance of catching the train?

I don’t see much point in arguing about it.

>

برخی اسامی غیرقابل شمارش در ساختارهایی ثابت به صورت جمع استفاده می شوند.

He goes running in all weathers.

Did you meet anybody exciting on your travels?

 Gulliver’s Travels (Novel by Jonathan Swift)

برخی اسامی غیرقابل شمارش خاص که معمولا به عواطف و فعالیت های ذهنی انسان ها اشاره می کنند می توانند با حروف تعریف a و an بکار بروند.

This child shows a surprising understanding of adult behavior.

You’ve been a great help.

My parents wanted me to have a good education.

I need a good sleep.

برخی اسامی غیرقابل شمارش شکل جمع دارند و به صورت مفرد بکار برده نمی شوند ولی با اعداد نیز همراه نمی شوند.

I’ve bought the groceries. (not a grocery)

اسامی مفرد و اسامی جمع:

شکل جمع اغلب اسامی با افزودن S- به شکل مفرد آنها صورت می گیرد.

  

البته موارد خاص نیز وجود دارد.

اگر اسم مفرد به یک حرف بیصدا و –y ختم شود، در حالت جمع y به i ختم میشود و در اتنها es قرار می گیرد.

اگر اسم مفرد به sh, ch, s, x و یا z ختم شود، در حالت جمع در انتها es قرار می گیرد.

اسامی که به –o ختم می شوند، s یا es می گیرند.

 

اسامی که به –fI ختم می شوند، در شکل جمع –ves می گیرند.

اسامی جمع بی قاعده: 

نکته! کلمه persons نیز می تواند شکل چمع person در حالت رسمی باشد. همچنین کلمه people میتواند به مفهوم ملت به صورت مفرد بکار رود که در این حالت، شکل جمع آن peoples به مفهوم ملل خواهد بود.

برخی از اسامی که به –s یا –ics ختم می شوند، شکل جمع ندارند. کلماتی که از زبان های دیگر وارد زبان انگلیسی شده اند، شکل جمع مخصوص به خود دارند.

 

  در انگلیسی بریتانیایی، کلمات مفرد مانند family، team، یا government که به گروهی از افراد دلالت دارند می توانند با افعال و یا ضمایر مفرد و یا جمع بکار برده شوند. البته هنگامیکه تک تک اعضای گروه مد نظر باشد، اشکال جمع و هنگامیکه گروه در قالب یک واحد مد نظر باشد، اشکال مفرد به همراه آنها بکار می رود.

The team is/are going to lose.

My family have decided to move to York. They’re going in April.

The average family has 3.6 members. It is smaller than 50 years ago.

The firm are wonderful. They do all they can for me.

My firm was founded in the 18th century.

اشکال جمع معمولا با ضمیر موصولی who و اشکال مفرد معمولا با ضمیر موصولی which بکار می روند.

The committee, who are hoping to announce important changes, will be in charge of planning the party.

The committee, which is elected at the annual meeting, will be in charge of planning the party.

هنگامیکه اسامی گروهی با کلماتی مانند that, this, each, every, an, a همراه شوند، اشتفاده از اشکال مفرد معمول تر است.

The team are full of enthusiasm.

A team which is full of enthusiasm has a better chance of winning.

برخی از اسامی گروهی که می توانند با اشکال مفرد و جمع بکار روند عبارتند از:

Jury
Public
Government
Committee
Bank
Team
Staff
Ministry
Choir
School
Union
Club
Family
Orchestra
Class

در انگلیسی آمریکایی، بکاربردن افعال مفرد بهمراه اسامی گروهی متداول تر است هرچند که کاربرد ضمایر جمع بلا مانع است.

The team is in Detroit this week. They expect to win.

مقادیر و مبالغ معمولا با اشکال مفرد بکار می روند.

Where is that five pounds I lent you?

Twenty miles is a long way to walk.

Three liters of petrol isn’t enough.

عبارت more than one با اسامی و افعال مفرد بکار می رود.

More than one person is going to find a new job.

عباراتی که با one of آغاز می شوند، اسم جمع و فعل مفرد می گیرند.

One of my friends is getting married.

ولی فعل عبارت موصولی این ساختار می تواند هم به صورت مفرد و هم بصورت جمع بکار رود هر چند که فعل جمع رایج تر است.

One of my friends who are/is studying abroad is getting married.

This is one of those books that are/is read by everybody.

اسامی غذاها، دسرها و کتاب ها که از چند اسم تشکیل شده اند، با فعل مفرد به کار می روند.

Bacon and eggs is my favorite breakfast.

War and Peace is my favorite novel.

ضمایر مبهم مانند somebody, anyone, no one, whoever و یا کلماتی مانند each, every, a person, an individual معمولا با افعال مفرد ولی ضمایر جمع بکار می روند.

If anybody calls, take their names and ask them to call again later.

No one was late, were they?

Every individual thinks they are different from the others.

Whoever comes, tell them I’m not in.

اسامی جنس:

گاهی اوقات برای اشاره به حیوانات، مخصوصا زمانی که برای آنها شخصیت، هوش و یا احساسات قائل می شویم، از ضمایر he و she استفاده می کنیم. در چنین مواردی، ضمیر موصولی who به which ترجیح داده می شود.

Go and find the cat and put her out.

Once there was a rabbit called Joe. He lived in a big forest.

She had an old dog who always slept in her bed.

به صورت کلی، استفاده از ضمیر it برای اشاره به اشیاء و یا غیرجانداران ارجح است هرچند برخی از ضمایر he و she استفاده می کنند.

Titanic was thought to be unsinkable; however, she sank upon hitting a rock.

France has decided to increase its trade with Romania.

در حالت غیررسمی و مخصوصا پس از کلمات مبهم somebody, anybody, nobody, person، اغلب از ضمیر they به معنی 'او' استفاده می شود هرچند از نظر برخی، این کاربرد صحیح نیست.

If anyone wants my ticket, they can have it.

When a person gets married, they have to start thinking about their responsibilities.

برای اشاره به جنس مذکر و مونث در برخی مشاغل و موقعیت ها، از کلمات متفاوتی استفاده می شود.

 

  نکته!

کلمه شهردار mayor می تواند برای هر دو جنسیت یکسان استفاده شود. همچنین کلماتی مانند author, poet, actor, manager می تواند برای هر دو جنسیت یکسان استفاده شود.

امروزه کلمه flight attendant جایگزینی برای steward و stewardess و کلمه police officer جایگزین policeman و policewoman می باشد.

کلماتی مانند chairman, freshman, spokesman معادل مونث ندارد و ترجیحا برای آنها از کلمات chairperson, spokesperson استفاده می شود.

به صورت یک قانون کلی و به منظور اجتناب از سلطه جنسیتی، سعی بر استفاده از اسامی خنثی می شود. به عنوان مثال، کلماتی مانند man و mankind که اساسا به مفهوم بشریت و انسان می باشند، ترجیحا با کلماتی مانند people و human race جایگزین می شوند.

اسامی ملکی:

به طور کلی، اسامی در حالت ملکی با افزودن آپوستروف (‘) و –s مالکیت شکل می گیرند.

اسامی مفرد چنانچه به s ختم نشوند، با افزودن آپوسترف و s شکل میگیرند و چنانچه به s ختم بشوند معمولا با افزودن آپوستروف به انتهای کلمه و یا با افزودن آپوسترف و s شکل میگیرند.

My baby’s name was missing in the list.

The student’s complaints were addressed one by one.

James’/James’s car was parked in a no-parking area.

اسامی جمع چنانچه به s ختم نشوند، با افزودن آپوسترف و s شکل میگیرند و چنانچه به s ختم بشوند با افزودن آپوستروف به انتهای کلمه شکل میگیرند.

The children’s playground is going to be redecorated.

The men’s efforts were passed unnoticed.

The students’ complaints were addressed one by one.

My babies’ names were missing in the list.

 نکته!

Joe and Ann’s children (Joe and Ann are their parents)

Joe’s and Ann’s children (Joe and Ann are separate parent)

اسامی که به افراد، حیوانات، کشورها و مانند آنها دلالت نکند، در حالت ملکی با ساختار حرف اضافه معمول ترند.

The name of the street (NOT The street’s name)

The roof of the house (NOT The house’s roof)

البته در برخی موارد، هر دو شکل امکان پذیر است.

The train’s arrival OR The arrival of the train

The earth’s gravity OR The gravity of the earth

The world’s oldest mountains OR The oldest mountains in the world

SAT Example:

In recent years, public libraries in the United States have experience reducing in their operating funds due to cuts imposed at the federal, state and local government levels.

A) NO CHANGE

B) reductions

C) deducting

D) deducts

answer : B

پس از فعل experience نیاز به اسم داریم. کلمه انگلیسی معادل کاهش، reduction می باشد که چون اسم قابل شمارش می باشد، در حالت جمع به reductions تغییر می یابد.

مطالب مرتبط

Collocations در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی ...

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد ...

انواع سوالات ریدینگ در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

انواع سوالات ریدینگ در آزمون SAT

با توجه به اين مهم كه بخش درك مطلب آزمون SAT اساسا Evidence-Based Reading ميباشد، مهمترين استراتژي در اين بخش، اسكن كردن متن به منظور پيدا كردن شاهد يا همان evidence براي گزينه مورد نظر ميباشد. ...

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT