مشاوره رایگان 02145328

Collocations در آزمون SAT

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
Collocations در آزمون SAT Collocations در آزمون SAT

همایندها، به مجموعه دو یا چند واژه گفته می شود که معمولا در گفتار و نوشتار کنار هم قرار می گیرند و به معنی خاصی دلالت می کنند. به عنوان مثال در زبان فارسی 'نان و پنیر' یک همایند محسوب می شود.

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر، برای پاسخ گویی این سوالات، دانش آموزان می بایست بیشتر به حافظه دیداری و یا شنیداری خود اعتماد کنند و امیدوار باشند که همایند مورد آزمون را در بافتی دیده یا شنیده باشند. قطعا مطالعه منابع انگلیسی با تمرکزی خاص بر این مبحث، می تواند بسیار سودمند واقع شود.

در ادامه لیستی از برخی همایندهای متون SAT را مرور می کنیم.

:Some SAT Collocations

  

An SAT Example for Collocations:

Given these solutions as well as the many health benefits of the food, the advantages of Greek yogurt outdo the potential drawbacks of its production.

A) NO CHANGE

B) defeat

C) outperform

D) outweigh

Answer: D

The verb “outweigh” means to be greater than someone or something in weight, value, or importance.

She outweighs her sister by 10 pounds.

This issue outweighs all others in importance.

This approach increases sales, but it also stands in austere contrast to a time when goods were produced to be durable.

A) NO CHANGE

B) egregious

C) unmitigated

D) stark

Answer: D

“Stark” means very obvious, very plain or obviously seen.

There’s a stark difference between the 2 approaches.

Some More SAT Examples of Collocations

1. While 1-MCP keeps apples tight and crisp for month, it also limits their scent production.

A) NO CHANGE

B) firm

C) stiff

D) taut

2. These cats are so cherished by the museum that officials recently decreed original paintings to be made of six of them.

A) NO CHANGE

B) commissioned

C) forced

D) licensed

Answer:1- B

 Answer:2- B

مطالب مرتبط

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد ...

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد. ...

انواع سوالات ریدینگ در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

انواع سوالات ریدینگ در آزمون SAT

با توجه به اين مهم كه بخش درك مطلب آزمون SAT اساسا Evidence-Based Reading ميباشد، مهمترين استراتژي در اين بخش، اسكن كردن متن به منظور پيدا كردن شاهد يا همان evidence براي گزينه مورد نظر ميباشد. ...

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT