مشاوره رایگان 02145328

کدام ضمیر با فعل خود مطابقت می کند؟

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
کدام ضمیر با فعل خود مطابقت می کند؟ کدام ضمیر با فعل خود مطابقت می کند؟

آزمون اس ای تی در سال 1901 در آمریکا معرفی شد، این آزمون را موسسه کالج برد (College Board) برگزار می کند. آزمون اس ای تی در گروه آزمون های استعداد تحصیلی است که در آن توانایی های فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد و مدرک این آزمون جز مدارک لازم برای پذیرش در دوره ی کارشناسی در اکثر دانشگاه های آمریکا و دانشگاه های کشورهای کانادا، استرالیا، نروژ، ترکیه و انگلستان است. آزمون اس ای تی در دو ماژول جنرال و سابجکت برگزار می شود. آزمون SAT جنرال از مباحث ریاضیات، ریدینگ و رایتینگ هستند و یک بخش Essay نیز در نظر گرفته شده که بسته به رشته و دانشگاه هدف، متقاضیان آزمون دادن در این بخش را انتخاب می کنند. با در نظر گرفتن نوشتن Essay زمان آزمون 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد. در آمریکا این آزمون سالی 7 بار برگزار می شود و داوطلبین بین المللی می توانند در ماه های آگوست، سپتامبر، اکتبر، دسامبر، مارچ و می در این آزمون شرکت کنند. برای ثبت نام در این آزمون اگر بخواهید بخش Essay را هم امتحان دهید هزینه ثبت نام شما برابر با 115 دلار آمریکا می شود و اگر بخش Essay را انتخاب نکنید، هزینه ای برابر با 99 دلار آمریکا باید پرداخت کنید. نتیجه آزمون SAT  شما بین دو تا شش هفته به دست شما می رسد و اگر بخواهید نتیجه را برای موسسه ای ارسال کنید 10 روز زمان می برد تا کارنامه شما را دریافت کنند. بهترین منابع برای آمادگی آزمون SAT کتاب های کالج بورد و کپلن هستند که می توانید این کتاب ها را از انتشارات زنگنه خریداری کنید. در بخش ریاضیات سوالات از مباحث جبر، تحلیل داده و توانایی حل مسائل می باشند. شما باید به 58 سوال در 80 دقیقه پاسخ دهید، در 38 سوال می توانید از ماشین حساب استفاده کنید که مدت زمان پاسخگویی به این بخش 55 دقیقه است. بخش دوم باید به 20 سوال پاسخ دهید و اجازه استفاده از ماشین حساب را ندارید در بخش ریدینگ باید به 52 سوال در 65 دقیقه پاسخ دهید. بخش رایتینگ 44 سوال دارد و مدت زمان پاسخگویی به سوالات 35 دقیقه است. نمره اس ای تی بین 400 تا 1600 است و برای هر بخش نمره ای به شما داده می شود.

مبحث مطابقت فاعل و فعل، از مباحث گسترده دستور زبان می باشد که البته در آزمون اس ای تی، در سطح مقدماتی مورد سوال قرار می گیرد. به طور کلی، در بحث مطابقت فعل و فاعل، این آزمون از دانش آموزان انتظار دارد که فاعل حقیقی جمله را شناسایی کنند و به تبع آن، فعل و یا گاها ضمیر مربوطه را به درستی انتخاب کنند.

در ذیل به برخی از مهمترین قوانین این مبحث می پردازیم:

در دستور زبان انگلیسی، فعل همیشه می بایست با فاعل خود از نظر تعداد و شخص مطابقت نماید.

برخی از اساسی ترین موارد تطبیق فاعل و فعل به شرح ذیل می باشد:

اگر فاعل مفرد باشد، فعل مفرد و چنانچه فاعل جمع باشد، فعل بصورت جمع بکار میرود:

 • His wife has written several essays on the importance of child psychology.
 • The students were upset with the results so they decided to take the matter to the dean of faculty.

بعد از one of که به دنبال آن اسم جمع بکار می رود، فعل با آن مطابقت می کند و به صورت سوم شخص مفرد بکار می رود

One of my teachers lives next door.

در صورتی که فاعل توسط یک عبارت توصیفی و یا به وسیله گروهی از کلمات، از فعل خود جدا شود، تطابق فعل با فاعل صرفا با توجه به فاعل صورت میگیرد:

 • All the chairs which have been placed in the corner by the window need repairing.
 • The radio which we bought in the flea market works properly.

زمانی که there  آغازگر جمله باشد، فعل همواره با فاعل واقعی مطابقت می کند: 

 • There is a pen in the drawer.
 • There are some pens in the drawer.

زمانی که فاعل از دو اسم یا بیشتر تشکیل شود که به وسیله حرف ربط به هم مربوط شده اند، فعل بصورت جمع بکار میرود:

I and my close friends have been invited to the party tonight.

زمانی که فاعل جمله شکل جمع داشته باشد و بر مفاهیمی مانند مسافت، زمان، ارتفاع، وزن و مبلغ دلالت کند ولی معرف یک رقم، تعداد یا مقدار باشد، فعل بصورت مفرد بکار میرود:

 • Hundred dollars is not big money these days.
 • Three pounds of carrot costs one dollar only.
 • Five liters of gas is enough to help us get there.

چنان چه به شکل گروهی در نظر گرفته شوند، فعل آن ها a group ,a regiment ,a herd ,a flock ,a crowd اسامی جمع مانند آن ها به صورت مفرد و چنانچه بصورت فرد فرد و یا بخشی در نظر گرفته شوند، فعل آنها بصورت جمع بکار میرود:

 • A flock of sheep was grazing in the field. (Group)
 • A flock of sheep were straying all over the road causing confusion in the traffic. (Every Sheep)
 • My family is supportive. (Group)
 • The class were good today. (Every member of class)

برخی اشیا مانند trousers ,shears ,shoes ,gloves از دو قسمت مربوط بهم تشکیل شده اند و به شکل جمع در نظر گرفته می شوند:

 • Those scissors belong to me.
 • His trousers were torn. 

در صورتی که این اسامی دوگانه با A pair of  همراه شوند: به صورت یک شی واحد تلقی می شوند و فعل مفرد لازم دارند.

 • That pair of scissors belongs to me.
 • A pair of shoes was in the corner.

چنانچه به مقدار و مبلغ مربوط شوند، فعل مفرد است ولی اگر به تعداد مربوط شوند فعل جمع می گیرند. ترکیباتی مانند:

Some  ,most , plenty of , a great deal of  ,a lot of

ولی اگر به تعداد مربوط شوند، فعل جمع می گیرند:

 • A lot of people prefer tea to coffee.
 • A lot of work has still to be done.
 • There are plenty of opportunities for well-qualified people.
 • There is plenty room on the back row.

اسامی برخی از بیماری ها و برخی علوم یا رشته های علمی که به s ختم می شوند با فعل مفرد همراه می شوند:

 • Measles is a serious illness for grown-up people.
 • Physics is an important subject in the modern world.

در صورتی که اسامی علوم فوق، به مفهوم علم نباشند بلکه حقایق علمی یا محاسبات علمی را برسانند، با فعل جمع همراه می شوند:

The area of the room is 100 square meters if my mathematics are correct.

گروهی از کلمات غالبا با فعل مفرد بکار میروند:

everyone, everybody, everything, everywhere

کلمه some اگر با کلمه ای دیگر ترکیب شود:

someone, something, somebody, somewhere

اسامی غیر قابل شمارش:

chalk, cheese, water, bread, etc.

* گروهی از کلمات همواره با فعل جمع همراه می شوند:

few, several, all, both, a few, these, those.

دو اسم مفرد که به وسیله or یا nor و either-or یا neither-nor به هم مربوط شده اند، با فعل مفرد همراهند.

 • Either Ali or his friend is present now.
 • Ali or his friend has written it.

بکار رود، همواره با فاعل نزدیک به خود مطابقت میکند یعنی در صورت neither-nor یا either-or  فعلی که پس از ترکیبات داشتن فاعل جمع، از فعل جمع و در صورت داشتن فاعل مفرد، از فعل مفرد استفاده میکند:

 • Neither you nor your brother wants to help him.
 • Neither you nor your brothers want to help him.

هرگاه دو اسم مفرد به وسیله with یا as well as و نظایر آن ها به هم مربوط شوند، فعل به صورت مفرد به کار می روند.

 • John with his sister is in my office now.
 • John as well as his sister does this problem.

ترکیباتی که به تعداد و عدد برگردند (قابل شمارش باشند)، با فعل جمع و چنانچه به مقدار و مبلغ اشاره کنند (غیر قابل شمارش باشند)، با فعل مفرد مطابقت می کنند:

 • Some of the students were qualified to go to the next level.
 • Some of the milk was split on the floor

همواره اسم یا ضمیر به صورت جمع است و در نتیجه بعد از ترکیبات the majority of , several of , many of , two of همواره اسم یا ضمیر به صورت جمع است و در نتیجه فعل جمع به کار می رود.

 • Two of the boys in our class have won the prize.
 • Several of the pupils were awarded scholarships.

ترکیب  the number ofبه مفهوم واحد بوده و با فعل مفرد به کار می رود ولی ترکیب ذیل به مفهوم تعدادی است و با فعل جمع مطابقت می کند.

 • The number of female pupils is on the ascendant.
 • A number of pupils are absent today.
 • An SAT Example of Subject-Verb Agreement:

Because philosophy teaching students not what to think but how to think, the age-old discipline offers consistently useful tools for academic and professional achievement.

A) NO CHANGE

B) teaches

C) to teach

D) and teaching

Answer: B

کلمه 'فلسفه' که فاعل اصلی جمله است یک اسم مفرد و غیرقابل شمارش می باشد که می بایست با فعل مفرد بکار رود.

On the Graduate Record Examination (GRE), for example, students intending to study philosophy in graduate school has scored higher than students in all but four other majors.

A) NO CHANGE

B) have scored

C) scores

D) scoring

Answer: B

فاعل اصلی این جمله، کلمه 'دانش آموزان' می باشد که یک اسم جمع و قابل شمارش می باشد و عبارت وصفی که پس از این فاعل واقع شده، تاثیری بر مفرد و جمع بودن فاعل ندارد.

More Examples of Subject-Verb Agreement

1. Like any other health problems, these ailments can increase employee absenteeism, which, in turn, is costly for employers.

A. NO CHANGE

B. are

C. is being

D. have been

2.Some of the earliest known works of art, including paintings and drawings tens of thousands of years old found on cave walls in Spain and France, portrays animals.

A) NO CHANGE

B) portraying

C) portray

D) has portrayed

1. Answer: A

2. Answer: C

مطالب مرتبط

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT