برنامه کلاس های آنلاین

Master GMAT 2010

دانلود کتاب Master GMAT 2010

گرفتن GMAT یک مهارت است. از بعضی لحاظ ها با دیگر فعالیت ها مثل رقابت در دو ومیدانی یکسان است. برای موفقیت نیاز به نظم و تمرین دارد. مهارت هایی هستند که میتوان آنهارا از طریق داشتن مربی بهبود بخشید، اما در نهایت پیشرفت به تمرین هم نیاز دارد. این کتاب هردوآنها را به شما ارائه میدهد.