GMAT Sentence Correction

دانلود کتاب GMAT Sentence Correction

سوالات مهم استدلالی در بخش Verbal آزمون GMAT ظاهر میشوند. بخش Verbal برای سنجش توانایی شما در خواندن و درک مطالب نوشتاری، استدلال و ارزیابی مباحث، و تصحیح مطالب نوشتاری مطابق با نوشتار استاندارد انگلیسی از سوالات چند گزینه ای استفاده میکند. از آنجایی که این بخش شامل مطالبی از موضوعات مختلف است، عموما ممکن است با برخی از مطالب آشنا باشید. با این حال نه متون و نه سوالات، اطلاعات موضوعات بحث شده را نمیپذیرند. سوالات استدلالی و درک مطلب و تصحیح جملات، در تمام بخش verbal آزمون با هم ادغام شده اند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter