Manhattan GMAT 6 Critical Reasoning

دانلود کتاب Manhattan GMAT 6 Critical Reasoning

کتاب Critical Reasoning Guide با یک رویکرد روشن، منسجم و مؤثر به فهم منطق یک استدلال و انتخاب بهترین پاسخ  به شما کمک می کند و بخش critical reasoning آزمون جی مت را به طور کامل آموزش می دهد. برعکس راهنماهای دیگری که می‌خواهند همه چیز را در یک جلد پوشش بدهند، کتاب Critical Reasoning Strategy Guide برای پوشش دادن یک حوزه تخصصی در GMAT به صورتی عمیق و متمرکز طراحی شده است. در نتیجه، محصلان از مطالب جامع، توضیحات و آموزش‌های گام به گام تکنیک‌های مهم بهره می‌برند. سؤالات تمرینی حین تدریس و پاسخ‌نامه‌های تشریحی یادگیرنده‌ها را به چالش می‌کشد، و در عین حال مجموعه سؤالات موضوعی Official Guide فرصت پیشرفت بیشتری به آنها می‌دهد. کتاب Critical Reasoning Guide به تنهایی یا با دیگر کتاب‌های Manhattan GMAT Strategy Guides به یادگیرندگان کمک می‌کنند تا دانش، مهارت‌ها و تفکر استراتژیک لازم برای موفقیت در GMAT‌ را کسب کنند.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter