Manhattan GMAT 3 Equations Inequalities and VICs

دانلود کتاب Manhattan GMAT 3 Equations Inequalities and VICs

راهنمای Equations, Inequalities, & VICs Guide جبر و تمام صورت‌های مختلف (و جنبه‌های پنهان آن در GMAT‌) را پوشش می‌دهد تا بتوانید تکنینک‌های بنیادین و استراتژی‌های ظریف برای حل متغیرهای نامعلوم را بیاموزید. هر فصل با ارائه قواعد، استراتژی‌ها و مثال‌هایی جامع، از نحوه پاسخ دقیق و سریع به آنها، ابزاری برای درک مفاهیم را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین این راهنما مجموعاً شامل ۱۶۲ پرسش In-Action با سطح دشواری افزایشی به همراه پاسخ‌نامه‌ ای جامع است. محتوای این کتاب هماهنگ با آخرین Official Guides از طرف GMAC است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter