بررسي پركاربردترين صنايع ادبي در بخش انشاء آزمون SAT

بررسي پركاربردترين صنايع ادبي در بخش انشاء آزمون SAT

در بخش انشاء نويسي آزمون SAT، زبان آموز مي بايست نشان دهد كه چگونه نويسنده، بمنظور دستيابي به هدف مورد نظر خود، با استفاده از ابزارهاي مختلف سعي دارد كه خواننده را با خود همراه كند تا موضع وي را بپذيرد. بدين منظور نويسنده از ابزار مختلفي مانند شاهد (Evidence)، استدلال (Reasoning) و صنايع ادبي (Stylistic Elements) استفاده مي كند. در اين پست، به برخي از مهمترين و پركاربردترين صنايع ادبي واقع در متون SAT مي پردازيم.

١. كنايه (Irony)

صنعت ادبي است كه در آن مفهوم رويدادها با آن مفهومي كه در ظاهر به نظر مي رسد متفاوت است.

  • Thanks for the ticket, officer! You just made my day!!

٢. تلميح (Allusion)

 صنعت ادبي است كه در آن نويسنده در ضمن نوشتار خود به داستان يا مثل معروفي اشاره مي كند.:

  • His poems alludes to classical literature a lot.

٣. اغراق (Hyperbole)

 صنعت ادبي است كه در آن ويژگي ها به گونه اي غيرواقعي بيان مي شود.

I'm so hungry I can eat a horse.

٤. استعاره (Metaphor)

 مقايسه دو چيز بدون اشاره به كلماتي چون 'مثل' و 'مانند'.

Juliet is the sun to me.

٥. تناقض (Paradox)

 به گزاره يا نتيجه اي گفته مي شود كه با گزاره هاي قبلي گفته شده در همان نظر در تضاد باشد.

I can resist anything but temptation.

٦. استفهام انكاري (Rhetorical Questions)

 استفاده از سوالاتي است كه ماهيتا مفهوم پرسشي ندارند و بيشتر به دنبال گرفتن تاييد از خواننده و يا نشان دادن منظور نويسنده است:

Look at this paiting! Isn't it amazing?!

Have you ever happened to do anything correctly?

٧. شخصيت پردازي (Personification): نسبت دادن ويژگي هاي انساني به غيرانسان ها را گويند:

The leaves danced their ways through the path!

Bashful flowers were hiding themselves from the sun!

٨. جناس (Pun): همساني دو يا چند واژه در سيلاب هاي سازنده را مي گويند به شرط آنكه معني متفاوتي داشته باشند. همچنين بازي با كلمات به گونه اي كه معاني مختلف يك كلمه مد نظر باشد pun ناميده مي شود:

No matter how much you push the envelope, it will still remain stationary!

٩. طعنه (Sarcasm): سخني تلخ با بياني بُرنده كه معمولا با ريشخند بيان مي شود:

When he's not happy, he usually resorts to petty sarcasm to make his point across.

١٠. تشبيه (Simile): مقايسه بين دو چيز با استفاده از كلمات 'مثل' و 'مانند':

His heart is like stone.

١١. نماد (Symbo): كلمه اي است كه معاني مختلفي دارد و معمولا نشان دهنده يك ايده انتزاعي است:

Dove is the symbol of peace.

لازم به ذكر است كه آرايه هاي ادبي ديگري نيز وجود دارد كه در بخش انشاء آزمون SAT خيلي پركاربرد نيستند. نام برخي از اين آرايه ها به شرح ذيل مي باشد:

Alliteration, Cliche, Epiphany, Foreshadowing, Imagery, Motif, Oxymoron, Theme, Thesis, Tone


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter