The Essential Secrets Of Songwriting E-Book

دانلود کتاب The Essential Secrets Of Songwriting E-Book

The Least You Should Know About English، با یک رویکرد ساده، سنت غنی خود در ارائه‌ی کمک به دانشجویانی را ادامه می‌دهد که باید مهارت‌های اولیه‌ی زبان انگلیسی خود‌ را بررسی کنند. پنج بخش نخست کتاب، اصول اولیه‌ی هجی کردن، ساختار جمله و نقطه‌ گذاری را بررسی می‌کند. بخش 6 الگوهای معنی‌داری را برای ایجاد پاراگراف‌های موثر و ترکیبات چند پاراگرافی ارائه می‌دهد. در سرتاسر کتاب، تلاش کرده‌ایم از زبان ‌شناسی و واژه‌ شناسی نامفهوم تا جای ممکن اجتناب کنیم.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter