100Ways to Disappear and Live Free

دانلود کتاب 100Ways to Disappear and Live Free

'آزاد زندگی کردن' به ‌معنای داشتن توانایی کنترل بر زندگی خود و جلوگیری از خشونت یا تهدید به خشونت از سوی دیگران است. آنچه شما انجام می‌دهید و نحوه‌ی انجام آن، تقریباً همیشه تعیین می‌کند که آیا آزادی از آن شما خواهد شد یا نه. اما شما باید مسئولیت ایجاد آزادی خود را به‌ عهده بگیرید. هیچکس، به ‌ویژه 'دولت‌ها' این کار را برای شما انجام نمی‌دهند. 'ناپدید شدن' به‌معنای غیرممکن کردن حمله‌ی دیگران به دنیای آزاد شخصی شماست. از آنجایی‌که بیشتر این حملات از طریق جمع ‌آوری داده‌های الکترونیکی و ارجاع متقابل صورت می‌گیرد، بنابراین باید بتوانید به طور موثر، از بروز آن‌ها جلوگیری کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter