Making The Impossible Possible

دانلود کتاب Making The Impossible Possible

در کتاب Making The Impossible Possible، بیل استریکلند، با استفاده از نظرگاه ها و عقایدی که به آن باور دارد، به هرکدام از ما نشان می دهد که چگونه می توانیم پتانسیل اصلی خود را عملی کنیم و غیرممکن ها در زندگی را ممکن کرده و دنیایی که در آن زندگی می کنیم را تغییر دهیم.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter