10Minute Guide to Project Management

دانلود کتاب 10Minute Guide to Project Management

فرض کنید در محل کار خود، یک ستاره‌ی در حال ظهور هستید و اولین کاری که رئیس‌تان به شما می‌دهد، هدایت یک پروژه است. بسته به ماهیت پروژه و نوع کاری که انجام می‌دهید، ممکن است مجبور باشید به کارهای مختلفی بپردازید که قبلاً از عهده‌ی آن‌ها برنیامده‌اید، مانند جمع کردن یک تیم برای کامل کردن به‌ موقع پروژه، ترسیم یک برنامه و نظارت بر پیشرفت خود در گام‌های کلیدی در طول مسیر با استفاده از ابزارهای برنامه ‌ریزی مناسب مانند نرم‌افزار مدیریت پروژه یا نمودارهای دیواری و نگه داشتن انگیزه‌ی تیم خود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter