Deltas Key TOEFL Complete Skill Practice 2016

دانلود کتاب Deltas Key TOEFL Complete Skill Practice 2016

دانش آموزان و معلمان می خواهند تمرین بیشتری را برای آزمون مبتنی بر کامپیوتر انجام دهند، و این همان چیزی است که Delta’s Key to the TOEFL Test فراهم می کند. این کتاب ده آزمون کامل تافل مبتنی بر کامپیوتر را شبیه سازی می کند. دانشجویان می توانند هر آزمون را به صورت کامل یا هر بخش را به صورت مجزا تمرین کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter