Validity Of TOEFL Content And Criterion Related Strategy

دانلود کتاب Validity Of TOEFL Content And Criterion Related Strategy

هدف از این مطالعه بررسی امکان استفاده از دو روش مکمل برای ارزیابی اعتبار آزمون تافل بود. یک روش از مطالعات مبتنی بر محتوای آزمون استفاده کرد. در این گزارش، مطالعات مبتنی بر محتوای آزمون به میزان ارتباط سوالات آزمون TOEFL با سطح دانش و مهارت های مورد نیاز برای اثبات مهارت انگلیسی در برنامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در سراسر ایالات متحده و کانادا اشاره دارد. رویکرد محتوایی گرا مورد استفاده در این مطالعه آزمایشی شامل روشهای رتبه بندی سوالات بود که برای ارزیابی و مستند سازی رابطه بین وظایف یا رفتارهای زبانی که در گذشته برای موفقیت تحصیلی مهم شناخته شده بودند و سوالات آزمون برای اندازه گیری این رفتارهای زبانی، طراحی شده بود. رویکرد دوم از یک استراتژی اعتبار سنجی مربوط به معیار استفاده کرد. در این مطالعه، یک سری معیارهای تجربی برای رتبه بندی توسط اساتید طراحی شد تا بوسیله آن ها سطح فعلی مهارت زبان انگلیسی دانشجویان مورد  ارزیابی قرار گیرد. این معیارها برای نمونه برداری از دامنه رفتارهایی است که در گذشته بسیار مهم شناخته شده بودند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter