TOEFL CBT Writing Prompt Difficulty

دانلود کتاب TOEFL CBT Writing Prompt Difficulty

این تحقیق که به موضوع امکان مقایسه آزمون های رایتینگ می پردازد در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول، 47 نمونه از برگه های ایده پردازی برای نوشتن مقاله که در آزمون های کامپیوتری انگلیسی به عنوان زبان خارجی اجرا می شود، از ژوئیه تا دسامبر 1998 بررسی شد. از روش های رگرسیون لجستیک برای برآورد دشواری این برگه های ایده پردازی و عکس العمل جنس های مختلف مرد و زن به آزمون ها استفاده شد. گروهی از متخصصان دستورالعمل های منتخب را بررسی کردند و در مراحل بعدی طبقه بندی ویژگی های مربوط به دشواری و تفاوت های جنسیتی ایجاد شد. در فاز دوم، 87 برگه ایده پردازی از جولای 1998 تا مارس 2000 تجزیه و تحلیل شد. همه این برگه های ایده پردازی استفاده شده در فاز اول، همراه 40 دستورالعمل جدید با استفاده از پایگاه داده بزرگتر فاز دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. توصیه هایی برای روش های کنترل کیفیت آماری برای شناسایی برگه های ایده پردازی که قابل مقایسه نباشند ارائه شده است. همچنین در این مقاله این موارد نیز ضمیمه شده است: 

  • مدل رگرسیون لجستیک برای موارد چند برابر: مدل نسبت شانس؛
  • تعداد مقاله ها، ابزار ها و انحراف از معیارهای توانایی زبان انگلیسی و نمرات مقاله برای گروه های آزمون دهنده زن و مرد؛ 
  • میانگین امتیازات مقاله، باقیمانده و تفاوت میانگین گروه استاندارد؛
  • اندازه های اثر یکنواخت و غیر یکنواخت؛
  • شاخص های دشواری برگه های ایده پردازی؛
  • طبقه بندی دستورالعمل های نوشتاری تافل CBT (مرحله اول)؛ 
  • روش امتیازدهی برای دستورالعمل های نوشتن TOEFL CBT. (شامل 13 جدول، 6 شکل و 1 یادداشت است.)
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter