Mapping Test Scores Onto Common EU Framework

دانلود کتاب Mapping Test Scores Onto Common EU Framework

Common European Framework مهارت زبانی را در یک مقیاس 6 سطحی در reading ،writing ،speaking و listening توصیف می‌کند. در این چارچوب یک زبان مشترک برای بحث کردن در مورد پیشرفت دانشجویان ارائه می‌شود. در این گزارش مطالعه‌ای که توسط دو گروه از متخصصان زبان انگلیسی انجام شده است توصیف می‌شود تا نمرات چهار آزمون که مهارت‌های Reading ،Writing ،Speaking و Listening را ارزیابی می‌کنند با دو سطح از این چارچوب انطباق داده شود. گروه اول توصیه کرد که نمرات TOEFL ،TSE و TWE کاهش داده شوند. گروه دوم توصیه کردن که نمرات TOEIC کاهش داده شوند. شکلی اصلاح‌ شده از رویکرد تعیین استاندارد Angoff برای پرسش‌های چند گزینه‌ای و یک روش معیار (Faggen) یا روش انتخاب امتحان آزمون‌ دهنده (Hambleton ،Jaeger ،Plake و Mills) برای سؤالات کتبی استفاده شد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter