Historical Perspective of SAT

دانلود کتاب Historical Perspective of SAT

این مقاله یک دیدگاه تاریخی در مورد محتوای آزمون SAT ارائه می دهد. بررسی از ابتدا آغاز می شود، زمانی که اولین آزمون کالج هیئت مدیره SAT 'آزمون استعداد تحصیلی' در تاریخ 23 ژوئن 1926 برای 8040 دانش آموز اجرا شد. در آن زمان، SAT شامل 9 خرده آزمون بود: معانی، مسائل حسابی، طبقه بندی، زبان مصنوعی، متضادها، سری اعداد، تشبیهات، استدلال منطقی، و مهارت خواندن. در طول این سال ها، SAT در روش اندازه گیری آنچه که اکنون به عنوان 'استدلال' کلامی و ریاضی نامیده می شود، تغییراتی اعمال کرده است. با هربار بازطراحی SAT، ملاحظات مختلفی در نظر گرفته شد، از جمله موارد انصاف، مقیاس بندی، هزینه، درک عمومی، تغییرات در جمعیت آزمون دهندگان، تغییر در الگوهای آماده سازی آزمون و تغییر در روند پذیرش دانشگاه ها. در این مقاله ضمن تأکید بر اینکه ارزش نمرات SAT به کیفیت فنی بالای آزمون بستگی دارد و با این فرض که نمرات SAT، معنای خود را با گذشت زمان حفظ می کنند، دلایل تغییرات مختلف شرح داده شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter