Improving Test Equity

دانلود کتاب Improving Test Equity

هدف این مطالعه توسعه ی آن دسته از کنشهای افتراقی جنسیتی (Differential-item-functioning) است که این قابلیت را داشته باشند تا دلایل اصلی و ریشه ای که بر DIF (تفاوت عملکرد شرکت کنندگانی که توانایی یکسانی دارند) تاثیر می گذارند را بررسی کرده و با استفاده از داده های عددی که در آزمون GRE کسب شده، این علمیات را هدفمند کند. بررسی ها نشان می دهد که متودولوژی دسته ای SIBTEST که در این مطالعه برای فرم های عددی GRE تهیه شده است، موثر است و به همین ترتیب، میتوان از آن ها در سرویس آزمون های آموزشی دیگر استفاده کرد. این روش باید به بهبود عدالت آزمون فرم های کمی GRE آینده و همچنین توسعه آزمون های استاندارد به طور کلی کمک کند. این روش توسعه یافته باعث رشد و ارتقای تحلیل ها از DIF مبتنی بر مشاهده ی آماری نتایج آزمون ها شده و در اصلاح جزئیات آزمون ها و ساختاری زیرین آزمون ها کمک شایانی می کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter