Manhattan GER 7 Reading Comprehension and Essays GRE STRATEGY GUIDE

دانلود کتاب Manhattan GER 7 Reading Comprehension and Essays GRE STRATEGY GUIDE

​کتاب Reading Comprehension and Essays Guide رویکردی جامع به متن‌ها و سؤالات درک مطلب در GRE را در اختیار شما می‌گذارد. این کتاب حاوی تکنیک‌هایی کاربردی برای درک مفاهیم سخت و ناآشنا و پی بردن سریع به ساختار متن است و به شما یاد می‌دهد چطور با استفاده از دسته‌بندی و تحلیل مؤثر، سؤالات را پاسخ بدهید. 

در هر فصل اصول مهم توضیح داده می‌شود و با استفاده از مثال‌ها و تمرین‌های متعدد و جامع، مهارت‌های بنیادی پروش داده می‌شوند. فصل مربوط به Essays شما را مجهز می‌کند تا پاسخ‌هایی فوق‌العاده را برای بخش Analytical Writing در GRE بنویسید، و در عین حال ابزار تحلیلی سودمند به شما  این را امکان می‌دهد تا نقص‌های مهم در استدلال‌ها را شناسایی کنید. این کتاب شامل این فصل‌ها است: 

1.INTRODUCTION & THE REVISED GRE

Introduction, How to Use Manhattan GRE's Strategy Guides, The Revised GRE, Question Formats in Detail

2. READING COMPREHENSION PRINCIPLES

Logistics of Reading Comprehension, Challenges of Reading Comprehension, Two Extremes and a Balanced Approach, Recruiting for Your Working Memory, Inc., 7 Principles of Active, Efficient Reading, Practice on Non-GRE Material

3.INTRODUCTION TO SHORT & LONG PASSAGES

Short vs. Long, Components of Passages, Foreshadowing

4.SHORT PASSAGES

Short Passages: An Overview, Don't Just Read, Do Something!, The Headline List, Common Notations, Using Your Headline List, Timing for Short Passages, Model Short Passage, Model Headline List

5. LONG PASSAGES

Long Passages: An Overview, The Skeletal Sketch, Using Your Skeletal Sketch, Timing for Long Passages, Common Structures of Long Passages, Model Long Passage, Model Skeletal Sketch

6. STRATEGIES FOR SHORT & LONG PASSAGES

Question Types, General Questions, Specific Questions, Strategies for All Reading Comprehension Questions, The Seven Strategies for Reading Comprehension

7. QUESTION TYPE ANALYSIS

Question Type Analysis, Types of Wrong Answer Choices, Model Short Passage Revisited, Model Long Passage Revisited

8. PASSAGES & PROBLEM SETS

9. ARGUMENT STRUCTURE PASSAGES

Identifying Parts of an Argument, Recognizing Argument Structure Passages, Diagramming, General Strategy, Question Types

10. ESSAY STRATEGY

The GRE Essay, Analysis of an Issue, Analysis of an Argument, GRE Issue Essay Quotes


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter