مشاوره رایگان 02145328

SAT Scales And Score Distribution

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

SAT Scales And Score Distribution

در کتاب SAT Scales And Score Distribution تاریخچه مقیاس های نمره SAT به طور خلاصه ارائه شده و نیاز به تنظیم مجدد مقیاس های نمره SAT نشان داده شده است. همچنین این کتاب راجع به فرایندی که برای تولید سیستم های مبدل مقیاس های نمره های اصلی آزمون SAT به مقیاس های بازنشانی شده مورد استفاده قرار می گیرد نیز توضیحاتی ارائه داده است. در این مقیاس های بازنشانی شده (recentered scales)، نمره های گروه های مورد مطالعه تقریبا در نقطه میانی دامنه نمرات گزارش شده قرار دارند. با توجه به هدف این کتاب، نمرات آزمون های کلامی و ریاضی SAT در مقیاس های بازنشانی شده قرار گرفته بودند، که در دامنه ی 920 تا 980 قرار دارند (میانگین 950 و انحراف 11). مقیاس 920-980 در این مقاله از آن جهت استفاده شده تا تفاوت این مقیاس را با مقیاس قبلی 200-800 نشان دهد. در واقع، نمرات بازنشانی شده (نمراتی که براساس مقایس جدید بازنشانی شده اند)، در مقیاس 200-800 گزارش شده اند. بازنشانی نمرات و مقیاس ها از طریق یک تغییر شکل خطی در نمرات صورت گرفت. این نمرات از گستره ای وسیع و همگون از نمرات SAT اصلی بدست آمده اند که با دقت دو عدد اعشاری محاسبه شده اند. به عبارت دیگر، نمرات در عدد اعشاری سوم به صفر و یا پنج تخمین زده شده اند. این نمرات گسسته برای همه دانشجویان گروه مرجع 1990 با استفاده از 35 نسخه مختلف SAT گرفته شده بین اکتبر 1988 و ژوئن 1990 به دست آمد. عملکرد این گروه دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1990 براساس مقیاس های اصلی و بازنشانی شده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تأثیرات بازنشانی نمرات در تعداد زیادی از افراد و گروه مرجع 1990 مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، مبنی بازنشانی نمرات تنها ارزش های تکنیکال نیستند. مباحث مربوط به تبدیل این بازنشانی ها از یک احتمال به واقعیت در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است.

SAT Scales And Score Distribution دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT
دسترسی سریع