تماس سریع

SAT Critical Reading Tests

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

SAT Critical Reading Tests

کتاب SAT Critical Reading Tests جزئیات احتمالی بخش جدید آزمون خواندن انتقادی (SAT critical reading section) را بدون استفاده از سوالات مقایسه ای بررسی کرده است. مجموعه مواردی که مورد مطالعه قرار گرفته اند، شامل بخش های کلامی SAT (SAT-V) از 14 آزمون SAT بود که قبلاً اجرا شده و با استفاده از مدل IRT لجستیک سه پارامتر (three‐parameter logistic IRT model) کالیبره شده است. نسخه های مختلفی از چندین نمونه اولیه که حاوی سوالات مقایسه ای نیستند، جمع آوری شدند. آمارهایی که از سوالات و آزمون های فرم های شبیه سازی شده به دست آمده با میانگین 13 فرم SAT-V مقایسه شدند. مواردی که مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از: اعتبار سوالات پاسخ داده شده براساس تئوری پاسخ به سوالات (IRT scaled score reliability)، میزان خطای استاندارد در پاسخ به سوالات (scaled score standard error of measurement)، میزان خطای استاندارد در پاسخ به سوالات در شرایط خاص (conditional scaled score standard error of measurement)، r‐biserial، و دلتاهای برابر (equated deltas). نتایج نشان داد که حفظ دقت اندازه گیری برای بخش خواندن انتقادی SAT بدون موارد قیاس امکان پذیر است، اما ممکن است برای دستیابی به دقت کافی در مقیاس نمره، اصلاح توزیع سختی سوالات ضروری باشد.

SAT Critical Reading Tests دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT
دسترسی سریع