تماس سریع

سایمون-ریدینگ ایلتس-بخش سوم

آموزش رایگان

سایمون-ریدینگ ایلتس-بخش سوم

در سومین بخشِ ویدئو آموزش ریدینگ ایلتس سایمون چگونگی پاسخ به سوالات TRUE/FALSE/NOT GIVEN  و YES/NO/NOT GIVEN آموزش داده می شود.