How To Avoid The 10 Biggest Mistakes When Owner Financing Real Estate

دانلود کتاب How To Avoid The 10 Biggest Mistakes When Owner Financing Real Estate

اگر اطلاعات مالی مالک را درخواست می‌کنید تا بتوانید منابع مالی خود را ایجاد کنید تا توسط یک شخص ثالث مستقل در میز پایانی خریداری شود، توجه داشته باشید که گرچه این کتاب برای دارندگان حق وصول طلب (Lien) نوشته شده، شما می‌توانید به‌ راحتی اطلاعات ارائه شده در اینجا را فراگرفته و از آن برای اهداف خود استفاده کنید. شما باید توجه ویژه‌ای به متغیّرهایی داشته باشید که بر ارزش بازار خارجی اثر می‌گذارند و سپس قرارداد خرید ملک خود را نیز به‌ همین شکل ایجاد کنید. شانس پذیرش پیشنهاد شما به‌دلیل ارزش بالای بازار حق وصول طلب پیشنهادی بسیار افزایش می‌یابد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter