Charles LaLoggia The Superstock Investor

دانلود کتاب Charles LaLoggia The Superstock Investor

این کتاب، سرنخ‌ها یا نشانه‌های Telltale را به شما نشان می‌دهد و می‌تواند شما را به‌سمت سهام‌هایی همچون این هدایت کند. می‌دانم که این نشانه‌های Telltale به این دلیل وجود دارد، چون 25 سال است که از آن‌ها برای انتخاب تعداد بی‌شماری از اهداف خود استفاده می‌کنم. همانطور که مشاهده خواهید کرد، موفقیت من در شناسایی این نشانه‌ها، یک موضوع عمومی است. در طول یک دوره‌ی 55 ماهه‌ی بسیار موثر و کارآمد تا سپتامبر 2000، در مجموع 48 سهام من، پیشنهاد خرید دریافت کردند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter