Option Spread Strategies Trading Up Down and Sideways Markets

دانلود کتاب Option Spread Strategies Trading Up Down and Sideways Markets

تجارت پیچیده با ساختارهای چندسطحی مرزهای جدیدی بر روی تاجران امروزی گشوده است. این کتاب استراتژی‌های گسترش تجارت، با خطر محدود و نامحدود و چگونگی و زمان استفاده از آن‌ها را برای شما شرح می‌دهد.

هشت استراتژی چندسطحی در این کتاب آورده شده و برای تقویت دروس، واژگان، تمرین‌ها و آزمون‌هایی نیز در کل کتاب گنجانده شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter