The Use of Hurst and Effective Return in Investing

دانلود کتاب The Use of Hurst and Effective Return in Investing

فاینانس تجربی، از دیدگاه آماری، بر مطالعه‌ی رفتار داده‌های بدست آمده از بازارهای مالی در شکل سری‌های زمانی تمرکز می‌‌کند. این مقاله، مقدمه‌ی کوتاهی در این شاخه است که پیش‌زمینه‌ی لازم را برای معرفی دو اقدام جدیدی فراهم می‌کند که می‌توان از آن برای تصمیم‌گیری موثرتر در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter