Astrology Points (The way for our Future Economic Outlook)

دانلود کتاب Astrology Points (The way for our Future Economic Outlook)

در چند سال گذشته، اقتصاد آمریکا از شرایط خوبی برخوردار بوده است. از منظر طالع‌ بینی، به‌ راحتی می‌توان دلایل این رشد اقتصادی را توجیه کرد. در اوایل قرن بیستم، طالع‌ بین مالی، لوئیز مک‌ویرتر، با استفاده از گره‌های شمالی ماه، تغییرات اقتصاد آمریکا را پیش‌بینی کرد. مطابق یافته‌های او، وقتی گره شمالی ماه وارد نشانه‌ی عقرب می‌شود، اقتصاد از 'پایین حالت عادی' به حالت 'عادی' می‌رود. وقتی گره به علامت لئو می‌رسد، اقتصاد بیش از 'حالت طبیعی' است. وقتی وارد نشانه‌ی برج ثور می‌شود، اقتصاد از 'حالت عادی' به 'پایین حالت عادی' می‌رود تا به نشانه‌ی برج دَلو برسد. از زمانی‌که گره در نشانه‌ی برج دَلو تا عقرب قرار دارد، اقتصاد دوباره از 'حالت پایین عادی' به 'حالت عادی' می‌رسد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter