An Analysis of the Adv-Decl Line as a Stock Market Indicator (Article)

دانلود کتاب An Analysis of the Adv-Decl Line as a Stock Market Indicator (Article)

این مقاله حول خط صعود-سقوط برای چنین تحلیلی است. در حقیقت، نتیجه‌ گیری ما این است که خط صعود-سقوط به‌عنوان شاخص اصلی بازار سهام، حداقل در زمان بررسی، بی‌ارزش است. نکته‌ی این تحقیق، ضرورتاً اعتباربخشی یا ایجاد آگاهی از بازار سنتی سهام نیست. نکته‌ی این نوع تحلیل این است که می‌تواند و باید در بررسی شاخص‌های 'تخصصی' انجام شود. این نوع اعتباربخشی به تعریف بسیار دقیق از چگونگی عملکرد شاخص اصلی و فرایند اطلاعات گذشته‌ی مرتبط با حرکت‌های نسبی شاخص نسبت به حرکت‌های بازار سهام وابسته است. این اُمید وجود دارد که تکنیک‌های تعریفی استفاده شده در این تحقیق، به بررسی‌های آینده‌ی شاخص‌های دیگر منتهی شود- برای مثال، تکنیک‌های نموداری قیمت سهام. این شاخص‌ها- به‌عنوان خط صعود-سقوط- دارای موقعیت برجسته‌ای در حوزه‌ی سرمایه‌گذاران شرکتی و فردی هستند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter