Active Investing Course Notes

دانلود کتاب Active Investing Course Notes

مطالب موجود در این سند قرار نیست مشاوره‌ای باشد و نباید آن را به این شکل تعبیر کرد. این سند دارای نظر و عقیده است و فقط بر این اساس است که باید آن را پذیرفت یا رد کرد. نه ActVest Pty. Ltd. و نه Alan Hull جزو مشاوران مالی مجاز نیستند و فرد یا افرادی که به‌ دنبال مشاوره‌ی مالی هستند، باید با یک مشاور حرفه‌ای تماس بگیرند. هر تصمیمی برای تجارت یا سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی و روش استفاده شده به‌ عهده‌ی فرد یا شرکت است. ActVest Pty. Ltd. و Alan Hull آشکارا هر نوع مسئولیت ناشی از استفاده از این سند، به‌ شکل جزء یا کل، توسط هر فرد، گروه یا شرکتی را رد می‌کنند. ماهیت هر نوع مسئولیت می‌تواند شامل هر چیزی باشد که توسط هر فرد، گروه یا شرکتی انجام یا حذف شده است.

دیگر کتاب ها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter