Fourier Neural Networks

دانلود کتاب Fourier Neural Networks

در این کتاب، نوع جدیدی از مدل نورون که دارای عملکرد IN/OUT فوریه مانند است معرفی می‌شود. این مُدل در یک چارچوب نظری و کلی به بحث می‌پردازد و چند قضیه‌ی تمامیت (Completeness Theorems) ارائه می‌شود. نتایج تجربی فعلی نشان می‌دهد که این مُدل جدید با اختلاف زیاد هم بر حسب قدرت بازنمایی و هم بر حسب سرعت همگرایی، از مُدل ریاضی کلاسیک نورون که براساس مجموع سنجش‌ شده‌ی ورودی‌های بدست آمده از یک تابع غیرخطی ایجاد می‌شود، عملکرد بهتری دارد. این مُدل جدید همچنین از نظر نوروفیزیولوژیک نیز جذاب است، چون بازنمایی واقع‌ بینانه‌تری را با در نظر گرفتن ورودی‌ها به‌ عنوان نوسان ایجاد می‌کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter