Sentiment Indicators Renko Price Break Kagi Point and Figure

دانلود کتاب Sentiment Indicators Renko Price Break Kagi Point and Figure

هدف این کتاب، ارائه‌ی نگاهی تازه به اصول و کاربردهای انواع نمودارهای جایگزین به تاجران مبتدی و باتجربه است. این نمودارها از یک ویژگی مهم برخوردار هستند: اطلاعات را مستقل از زمان نشان می‌دهند و شامل نمودارهای شکست قیمت‌ها، کاگی، رنکو، نقطه‌ای و شکلی و نمودارهای چرخه‌ای هستند. این نمودارها مهم هستند، چون وقتی تاجر یا مدیر یک کسب و کار از آن‌ها به‌ درستی استفاده کند، دیدگاه‌های متفاوتی از شکل احساسات بازار بدست می‌دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter