Psychometric Evaluation of The New GRE Writing Assessment

دانلود کتاب Psychometric Evaluation of The New GRE Writing Assessment

این مطالعه با تحلیل پاسخ های آزمون دهندگان به دو سوال رایتینگ در آزمون GRE، به ارزیابی نوشتاری می پردازد؛ 'نظر خود را راجع به موضوع ارائه دهید.' و 'یک بحث را تجزیه و تحلیل کنید.' چهل مورد بحث (شامل بیست موضوع و بیست مورد بحث) به بیش از 2300 دانش آموز در 26 دانشگاه و کالج مختلف در آمریکا ارائه شد. هر دانش آموز برای هر دو موضوع ارائه شده، یا هر دو بحث ارائه شده و یا برای یکی از هر دو مورد، دو انشاء نوشت. نتایج نشان می دهد که نوشتن انشاء راجع به موضوعات و بحث ها ساختارهای مشابهی را ارزیابی می کنند و این به معنای مثبت ارزیابی شدن ادغام موضوعات و بحث ها (ISSUES AND ARGUMENTS) در آزمون نوشتاری GRE و همچنین ادغام نمره آنها در یک بخش است. نتایج همچنین نشان می دهد که توزیع تصادفی این موضوعات و بحث ها میان دانش آموزان کاری درست است، زیرا که در هر یک از بخش ها، این موضوعات و بحث های ارائه شده در میزان سختی قابل مقایسه بوده و هیچ گونه فشار اضافی به گروه های مختلف دانش آموزان وارد نشده بود. در نهایت، از نگاه منصفانه، نتایج نشان داد که مزایایی در رابطه با ارائه ی موضوعات برای آزمون نوشتاری در ابتدا و سپس ارائه ی بحث ها برای آزمون نوشتاری در مرحله دوم وجود دارد. آزمون GRE با استفاده از اطلاعات بدست آمده از پارامترهای روان سنجی (PYSCHOMETRIC) که از این مطالعه بدست آمده جدیدترین تغییرات در قالب این آزمون، نحوه ارائه مسایل، و همچنین نمره گذاری را قبل از سال 1999 اعمال کرده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter