Item Generation In Adaptive Testing

دانلود کتاب Item Generation In Adaptive Testing

هدف این مقاله بررسی امکان یک رویکرد آزمون تطبیقی (adaptive testing) با استفاده از مدل های آیتمی براساس بخش محاسباتی آزمون GRE است. یک مدل آیتمی وسیله ای است که از طریق آن می توانید آیتم هایی (سوالات) را ایجاد کنید که نامتقارن باشند، به این معنا که در محتوا و روان سنجی برابر باشند. مدل های آیتم، مانند خود آیتم ها، توسط یک مدل IRT کالیبره می شوند. مجموعه حاصل از پارامترهای تخمینی به تمام موارد تولید شده توسط مدل نسبت داده می شود. یک آزمون تطبیقی در حال اجرا، آزمون را براساس کسانی که امتحان به آنها ارائه شده تنظیم می کند و نمونه هایی از یک مدل را به جای مواردی که به طور مستقل ساخته شده اند، ارائه می دهد. یک مطالعه شبیه سازی شده برای بررسی تاثیر طراحی آزمون در حین اجرا بر روی دقت نمرات و عادلانه بودن آزمون به عنوان تابعی از سطح ناهمگونی مدل آیتمی طراحی شد. علاوه بر این، دو نوع آزمون آزمایشی انجام شد، یک آزمون آزمایشی در حین اجرا با قابلیت تطبیق پذیری کمی استدلالی و همچنین یک آزمون آزمایشی خطی کمی، استدلالی متشکل از موارد بر اساس مدل های آیتمی. نتایج حاصل از مطالعه شبیه سازی نشان داد که در سطوح مختلف عدم شکل گیری، هیچ مورد ناعادلانه ای (there was no bias) وجود ندارد، اما دقت اندازه گیری در برخی از سطوح کاهش یافته است. با این حال، مقایسه نمرات آزمون تطبیقی آزمایشی، در حین اجرا با نمرات آزمون GRE از نزدیک با همبستگی آزمون مشاهده شده در شرایط عملیاتی مطابقت دارد. تجزیه و تحلیل عملکرد آیتمی در فرم های آزمون خطی، تجربی نشان می دهد که سطح بالایی از ناهمگونی در بین اقلام موجود در مدل ها بدست آمده است. مطالعه حاضر اولین قدم امیدوار کننده در جهت کاهش قابل توجه هزینه و بهبود نظری در روش ایجاد آزمون برای ارزیابی آموزشی فراهم می کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter