GRE Automated Editing Task Phrase, Item Analysis Revision And Validity Study

دانلود کتاب GRE Automated Editing Task Phrase, Item Analysis Revision And Validity Study

دو برنامه ی ویرایش خودکار که در فاز اول توسعه یافته بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، بازنویسی شدند، و در نهایت در یک آزمون مبتنی بر رایانه در یک کالج محلی مورد استفاده قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده در بخش مدیریت با داده های بدست آمده از پرسشنامه ها برای بررسی روایی سازه ی کارها مقایسه شد. در رویکرد دوم برای ایجاد اعتبارسنجی، یک سیستم دسته بندی مهارت های نوشتن ایجاد شد و در قسمت بعد، با مهارت هایی که توسط برنامه های ویرایش ارزیابی شده بودند مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که امتیاز کل ویرایش ارتباط قویتری با نمرات انگلیسی در مقایسه با نمرات ریاضیات دارد. همچنین نشان داده شد که امتیاز کل ویرایش با ارزیابی های خود دانش آموزان از مهارت های نوشتن شان، جدیدترین نمراتشان در تمارین نوشتن، میانگین نمره های کالج شان همخوانی دارد. یک بررسی از عناصر این برنامه در مقایسه با این طبقه بندی ها نشان می دهد که برنامه های ویرایشی مهارت های مهم نوشتن را ارزیابی می کنند که توسط آزمون های آزاد مقاله نویسی مورد ارزیابی قرار نگرفته اند. به همین دلیل، اینگونه نتیجه گیری شد که برنامه های ویرایشی خودکار به عنوان مکملی مناسب در کنار آزمون های آزاد مقاله نویسی عمل می کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter