Factor Affecting Generating Items

دانلود کتاب Factor Affecting Generating Items

در این نوع سوالات از دانش آموزان خواسته میشود تا مثال هایی را که با قیود ریاضی همخوانی داشته را نیز ذکر کنند. این قیود ریاضی لزوما جواب واحدی ندارند، و از این روست که پاسخ های درست متعددی را می توان برای این نوع سوالات (Generating Examples یا سوالات به همراه مثال) در نظر گرفت. مطالعات بسیاری بر روی نوع مهارت هایی که در این نوع سوالات مورد بررسی قرار می گیرند با توجه به تجزیه و تحلیل های شناختی و روان سنجی انجام شده است. بررسی های روی عواملی که بر سختی این نوع سوالات (که در آنها دانش آموزان باید با مثال پاسخ دهند) تأثیر می گذارند، بیشتر بر روی مشخصات ساختاری این سوالات متمرکز شده است. بررسی ها بر روی مدل های پاسخ گویی دانش آموزان به این نوع سوالات، تنها به تجزیه و تحلیل های آماری پاسخ های ارائه شده محدود شده اند. از این روست که نتایج این بررسی ها بیشتر وابسته به دریافت های شخصی طراحان این سوالات است و به هیچ عنوان، نمیتوان آن را روشی نظام مند برای بررسی مدل های شناختی دانش آموزان در نظر گرفت. 

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter