500Essential Words GRE Vocabulary Flash Cards

دانلود کتاب 500Essential Words GRE Vocabulary Flash Cards

500 Essential Words GRE Vocabulary Flash Cards by Manhattan Prep ورای سایر فلش ‌کارت‌های GRE موجود در بازار است. پشت همه‌ی کارت‌ها به‌ گونه‌ای طراحی شده تا به دانشجویان جهت درک پایدار کلمات در یک متن مرتبط با GRE کمک کند و دارای تعاریف قابل ‌فهم به ‌همراه ابزارهای دیگر برای تسهیل یادگیری همچون یادداشت‌های قابل ‌استفاده، کلمات مرتبط، ریشه ‌شناسی و ... است.

500 Essential Words، نخستین مجموعه از فلش ‌کارت‌های GRE 2 جلدی است. در این مجموعه، با کلمات ضروری شروع می‌کنید و به واژگان پیشرفته می‌رسید. این مجموعه، شامل جامع‌ترین ابزارهای مطالعه‌ی واژگان در بازار هستند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter