Check Your English Vocabulary For Law

دانلود کتاب Check Your English Vocabulary For Law

کتاب Check Your English Vocabulary For Law برای کسانی نوشته شده است که در زمینه حقوق فعالیت می کنند و یا اشخاصی که در زمینه کاری خود به اصطلاحات حقوقی تیازمند هستند. تمرینات گوناگونی در این کتاب با تمرکز بر واژگان کلیدی که شما در موقعیت های روز مره خود با آن سر و کار دارید طراحی شده است. شما نباید بدون توجه تمرینات را پشت سر بگذارید. بهتر است که زمینه هایی را که کمتر با آنها آشنایی دارید یا موضوعاتی که احساس می کنید مورد توجه شماست و یا اهمیت بیشتری برای شما دارند را انتخاب کنید. کلید کامل پاسخ ها در انتهای کتاب قرار دارد. همچنین این کلید پاسخ ها اطلاعات دیگری در مورد واژگان مورد بحث در اختیار شما قرار می دهد ( به عنوان مثال واژگانی با معانی یکسان، واژگان و اصطلاحات جایگزین و غیره ) که در خود تمرینات نگنجیده اند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter