OXFORD Business English English For Socializing

دانلود کتاب OXFORD Business English English For Socializing

چه کسی می خواهد توانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی را بیاموزد؟

در این کتاب فشرده با 25 تا 30 ساعت آموزش می توانید این مهارت را فرابگیرید.

این کتاب از سری کتاب های Express Series Oxford است و شما می توانید به صورت خودخوان یا در کنار کتاب کمک آموزشی دیگری از آن استفاده کنید.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter