آزمون آزمایشی یوس

YOS Practice Test

آزمون YÖS QUIZ

ویژگی های آزمون های یوس کوییز:

  • آهستگی و پیوستگی: آزمون‌های یوس‌کوییز با زمان‌بندی معین برگزار می‌شود تا به تمرین مستمر کمک کند. برنامه‌ی آزمون‌ها، هم به صورت فشرده و هم به صورت عادی، قابل اجراست و به خاطر نظم محتوا، مانع از خستگی مطالعاتی می‌شود.
  • مرور: هر یک از فصول حداقل ۴ بار تا پایان آزمون‌ها، طی طرح مرور تکرار می‌شوند که باعث عدم فراموشی و تثبیت مباحث می‌شود.
  • تعادل: در هر آزمون، معمولا ۲ مبحث از هر درس مورد ارزیابی قرار گرفته می‌شود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که تعادل (درجه‌ی سختی، آسانی) در هر آزمون یکسان باشد. هرچندکه سطح سوالات، چند مرتبه از سطح سوالات آزمون‌های یوس دانشگاه‌ها، بالاتر است.
  • انعطاف پذیری: به دلیل زمان‌بندی معین آزمون‌ها و وجود برنامه‌ی مرور در برنامه‌ها، می‌توان به راحتی، مباحث باقی‌مانده از آزمون‌های قبلی را در طول مطالعات جبران کرد تا برای آزمون‌های یوس، آمادگی لازم و کافی حاصل شود.

برنامه زمان بندی، آزمون های آزمایشی حضوری و غیر حضوری (آنلاین) YÖS
سال تحصیلی 2020-2021

نیمسال اول

تاریخ ریاضی هندسه هوش
21 آذر 1399 اعداد کسری
اعشاری
معادله درجه اول
زاویه
زاویه در مثلث
روابط ضلع و زاویه
پسورد
28 آذر 1399 اعداد توان
رادیکال
فاکتورگیری
مثلث قائم الزاویه
متساوی الساقین و اضلاع
دنباله اعداد
5 دی 1399 مبنا، نسبت و تناسب نیمساز - میانه عملگرها
12 دی 1399 اعداد و نامساوی
قدر مطلق
تشابه
مساحت مثلث
ارتباط اعداد
12 دی 1399 اعداد کسری
اعشاری
معادله درجه اول
اعداد توان
رادیکال
فاکتورگیری
پسورد، دنباله اعداد
19 دی 1399 مجموعه
تابع، توابع خاص
چند ضلعی
چهار ضلعی
جدول و ترازو
19 دی 1399 مبنا، نسبت و تناسب زاویه، زاویه در مثلث
روابط ضلع و زاویه
مثلث قائم الزاویه، متساوی الساقین و اضلاع
26 دی 1399 باقی مانده تقسیم
هم نشینی
متوازی الاضلاع
ذوزنقه
گراف های متناظر
معادلات متناظر
26 دی 1399 اعداد و نامساوی
قدر مطلق
نیمساز - میانه
تشابه، مساحت مثلث
عملگرها، ارتباط اعداد
3 بهمن 1400 جمع بندی مباحث نیمسال اول

نیمسال دوم

تاریخ ریاضی هندسه هوش
10 بهمن 1399 چند جمله ای
معادله درجه دوم
دلتویت - مستطیل
مربع
عملیات ریاضی
شمارش مکعب
17 بهمن 1399 لگاریتم، توابع نمایی
مثلثات
زاویه در دایره
روابط طولی در دایره
اشکال و نمودار
محاسبه محیط و مساحت
24 بهمن 1399 اعداد مختلط
حد و پیوستگی
مساحت دایره، هندسه تحلیلی(خطی) تکمیل در ارتباط اشکال
جدول در ارتباط اشکال
24 بهمن 1399 چند جمله ای ******** ********
1 اسفند 1399 دنباله و سری
مشتق
تقارن
هندسه تحلیلی (دایره)
ترتیب در ارتباط اشکال
مقایسه در ارتباط اشکال
1 اسفند 1399 لگاریتم، توابع نمایی
مثلثات
دلتویت - مستطیل - مربع
زاویه در دایره - روابط طولی در دایره
عملیات ریاضی
شمارش مکعب
8 اسفند 1399 سیگما و پای
انتگرال
هندسه فضایی
بردار
اجسام سه بعدی
برش کاغذ
8 اسفند 1399 مرور نیمسال اول مرور نیمسال اول مرور نیمسال اول
15 اسفند 1399 ماتریس - ترکیبات ویژه برنامه پرابلم ویژه برنامه پرابلم
15 اسفند 1399 اعداد مختلط - مشتق مساحت دایره - هندسه تحلیلی
تقارن - هندسه تحلیلی
تمامی مباحث ارتباط اشکال
22 اسفند 1399 جمع بندی مباحث نیمسال دوم
6 فروردین 1399 آزمون جامع اول - «شبیه سازی آزمون یوس»
12 فروردین 1399 آزمون جامع دوم - «شبیه سازی آزمون یوس»

آزمون YÖS TAKTIK

ویژگی های آزمون های آنلاین آزمایشی منحصر به یوس تاکتیک:

  • بیشترین تعداد آزمون با25مرحله آزمون (برگزاری آزمون های آزمایشی هماهنگ)
  • سوالات تالیفی ,نکته دار و به سبک سوالات 2020(سوالات منطق و پروبلم و...)
  • صدور کارنامه تحلیلی
  • پشتیبانی آنلاین و تحلیل کارنامه با مشاورین حرفه ایی یوس تاکتیک
  • عضویت در گروه «master claas»
  • آموزش نکات زیر و مهم در گروه «master class»

با توجه به اینکه مجموعه یوس تاکتیک برای بسیاری از گروه ها و موسسات آموزشی آزمون یوس برگزار میکند داوطلبان می‌توانند با شرکت در آزمون خود را با داوطلبان موسسات و شهرهای دیگه ارزیابی کنند.

با افتخار میتونیم بگیم چندین سوال از سوالات آزمون یوس ۲۰۲۰ مشابه سوالات یوس تاکتیک بود.
تاریخ ریاضی هوش هندسه مسئله منطق
9 آبان 1399 اعداد رمزها
روابط اشکال
زاویه
زاویه در مثلث
تحلیل نمودارها اعمال چهارگانه
16 آبان 1399 اعداد
اعداد گویا
اتحاد و تجزیه
رمزها
روابط اشکال
سری اعداد
زاویه در مثلث
روابط در مثلث
مسئله اعداد بازی های عددی
23 آبان 1399 اعداد گویا
اتحاد و تجزیه
تناسب
معادله درجه یک
روابط اشکال
سری اعداد
روابط بین اعداد
زاویه در مثلث
روابط در مثلث
مثلث های خاص
مسائل اعداد گویا بازی های عددی
7 آذر 1399 تناسب
توان
رادیکال
معادله درجه یک
رمزها
روابط اشکال
سری اعداد
روابط بین اعداد
مثلث های خاص
تشابه در مثلث
مسائل سن سری ها
14 آذر 1399 رادیکال
نامعادله و معادله درجه یک
قدر مطلق
روابط اشکال
سری اعداد
روابط بین اعداد و اشکال
تشابه در مثلث
مساحت در مثلث
مسائل سن رابطه ی اشکال
28 آذر 1399 مرور مباحث قبلی مرور مباحث قبلی مرور مباحث قبلی مرور مباحث قبلی مرور مباحث قبلی
5 دی 1399 اصول شمارش
احتمال
مجموعه ها
روابط بین اعداد
روابط بین اعداد و اشکال
روابط اشکال
تابلوها
تشابه و مساحت در مثلث
روابط ضلع و زاویه
مسائل درصد ساعت ها
19 دی 1399 مجموعه
توابع
ایشلم و مد
روابط اعداد
روابط اعداد و اشکال
تابلوها
روابط اشکال
روابط ضلع و زاویه
چند ضلعی ها
مسائل محلول ترازو
26 دی 1399 ایشلم
مد
پولینوم
معادله درجه دو
سری اعداد
روابط اعداد
روابط بین اعداد و اشکال
تابلوها
چند ضلعی ها
چهار ضلعی ها
مسائل کارگرها
استخر
اعداد خاص
10 بهمن 1399 نامعادله و معادله درجه دو
پولینوم
توابع درجه دو
روابط اعداد
روابط اشکال و اعداد
تابلو
اعداد
چهار ضلعی ها
متوازی الاضلاع
مسائل حرکت توانایی عددی
17 بهمن 1399 نامعادله درجه دو
توابع درجه دو
مثلثات
تابلو
اعداد
نمودار
مساحت و محیط
متوازی الاضلاع
چهارضلعی برابر
مسائل سودها الگوها
24 بهمن 1399 همه مباحث قبلی همه مباحث قبلی همه مباحث قبلی همه مباحث قبلی همه مباحث
1 اسفند 1399 مثلثات
اعداد مخلوط
لگاریتم
همه مباحث مستطیل و مربع همه مباحث همه مباحث
15 اسفند 1399 اعداد مخلوط
لگاریتم
مجموع و ضرب
دنباله
همه مباحث ذوزنقه و لوزی همه مباحث همه مباحث
22 اسفند 1399 مجموع و ضرب
دنباله
ماتریس
بینوم
توابع خاص
همه مباحث مربع
ذوزنقه
لوزی
همه مباحث همه مباحث
28 اسفند 1399 بینوم
ماتریس
توابع خاص
حد و پیوستگی
همه مباحث زاویه و اندازه در دایره
مساحت و محیط دایره
همه مباحث همه مباحث
6 فروردین 1400 حد و پیوستگی
مشتق
انتگرال نامعین
همه مباحث مساحت و محیط در دایره
آنالیز دایره
اشکال سه بعدی
بردار
همه مباحث همه مباحث
11 فروردین 1400 حد و پیوستگی
مشتق
انتگرال معین و نامعین
همه مباحث همه مباحث همه مباحث همه مباحث

برنامه آزمون های جامع

تاریخ برگزاری نام آزمون
20 فروردین 1400 جامع 1
24 فروردین 1400 جامع 2
27 فروردین 1400 جامع 3
3 اردیبهشت 1400 جامع 4
10 اردیبهشت 1400 جامع 5
17 اردیبهشت 1400 جامع 6
24 اردیبهشت 1400 جامع 7
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter