کد آزمون روز و تاریخ برگزاریساعت شروعوضعیتPMA
TPT9903 جمعه / 30-خرداد-1399 09:00
TPT9904 جمعه / 27-تير-1399 09:00
TPT9905 جمعه / 31-مرداد-1399 09:00
TPT9906 جمعه / 28-شهريور-1399 09:00
TPT9907 جمعه / 2-آبان-1399 09:00
TPT9908 جمعه / 30-آبان-1399 09:00
TPT9909 جمعه / 28-آذر-1399 09:00
TPT9910 جمعه / 26-دی-1399 09:00
TPT9911 جمعه / 24-بهمن-1399 09:00


  • جمع کل

پرداخت

مقایسه نتایج زنگنه با نتایج آزمون اصلی