کمپین ویژه تخفیف پاییزه

کد تخفیف: ZTCFALL15

1 مهر لغایت 15 مهرماه

کد آزمون روز و تاریخ برگزاریساعت شروعوضعیتPMA
TPT9907 جمعه / 2-آبان-1399 09:00
TPT9908 جمعه / 30-آبان-1399 09:00
TPT9909 جمعه / 28-آذر-1399 09:00
TPT9910 جمعه / 26-دی-1399 09:00
TPT9911 جمعه / 24-بهمن-1399 09:00


  • جمع کل

پرداخت

مقایسه نتایج زنگنه با نتایج آزمون اصلی