فهرست متریال های آموزشی دوره Flash IELTS 2

کتاب

Complete IELTS Bands 5-6.5

کتاب Complete IELTS Bands 5-6.5

کتاب Complete IELTS نمره 5 تا 6.5 یکی از بهترین کتاب های در آموزش جدید برای تمرین کلاسی است و مطالبی را برای زبان آموزان فراهم می کند که بتوانند تحصیلات آکادمیک خود را با موفقیت پشت سربگذارند. کتاب کار همراه با فایل صوتی، تمارین اضافی دارد که همگام با کتاب کلاسی است.

دانلود کتاب دانلود پکیج کامل

CD 1

Track 1

دانلود

Track 2

دانلود

Track 3

دانلود

Track 4

دانلود

Track 5

دانلود

Track 6

دانلود

Track 7

دانلود

Track 8

دانلود

Track 9

دانلود

Track 10

دانلود

Track 11

دانلود

Track 12

دانلود

Track 13

دانلود

Track 14

دانلود

Track 15

دانلود

Track 16

دانلود

Track 17

دانلود

Track 18

دانلود

Track 19

دانلود

Track 20

دانلود

Track 21

دانلود

Track 22

دانلود

Track 23

دانلود

CD 2

Track 1

دانلود

Track 2

دانلود

Track 3

دانلود

Track 4

دانلود

Track 5

دانلود

Track 6

دانلود

Track 7

دانلود

Track 8

دانلود

Track 9

دانلود

Track 10

دانلود

Track 11

دانلود

Track 12

دانلود

Track 13

دانلود

Track 14

دانلود

Track 15

دانلود

Track 16

دانلود

Track 17

دانلود

Track 18

دانلود

Track 19

دانلود

Track 20

دانلود

Track 21

دانلود

Track 22

دانلود

Track 23

دانلود
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter