نوشتن ایمیل کاری و حرفه ای

ارتباط با استفاده از ایمیل امری بسیار رایج در میان انگلیسی زبان ها است و اگر می خواهید در ارتباطات کاری خود موفق باشید، باید بدانید ایمیل خوب چه ویژگی هایی دارد و چه عبارات و کلماتی باید در ایمیل کاری استفاده کنید؟ پاسخ این پرسش ها را در این ویدئو بیابید.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter