مشاوره رایگان 02145328

قسمت سی و پنجم Vocab Pill-ریشه شناسی کلمه criticize

آموزش رایگان

قسمت سی و پنجم Vocab Pill-ریشه شناسی کلمه criticize

در قسمت سی و پنجم Vocab Pill کلمه criticize به معنای انتقاد بررسی می شود تا بتوانید به راحتی معنای کلماتی که با استفاده از این ریشه ی کلمه ساخته می شوند را متوجه شوید.