کد دوره
نام دوره
تاریخ شروع
تاریخ پایان
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
مبلغ(تومان)
وضعیت
V.R vocab
چرخشی
-
دوشنبه
18:00-21:00
شعبه جردن
950,000
GRE.VW.1029.UT Verbal & Writing
98/10/29
98/11/29
یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
1,450,000
GRE.Q.1103.H Quantitative Reasoning
98/11/03
98/12/08
پنجشنبه
13:30-16:30
شعبه جردن
800,000

Go to top
0
Shares