کد دوره
نام دوره
تاریخ شروع
تاریخ پایان
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
آزمون آزمایشی رایگان
مبلغ(تومان)
وضعیت
FN.0914.WE Foundation
98/09/14
98/11/18
پنجشنبه 18:00-15:00
جمعه 13:00-10:00
شعبه جردن
ندارد
590,000
در حال برگزاری
SN2.0928.WE2 Speak Now 2
98/09/28
98/12/01
پنجشنبه 14:00-09:00
 
شعبه سعادت آباد
ندارد
700,000
در حال برگزاری
FN.1117.WE Foundation
98/11/17
99/02/11
پنجشنبه 18:00-15:00
جمعه 13:00-10:00
شعبه جردن
ندارد
590,000

Go to top
0
Shares