کد دوره
نام دوره
تاریخ شروع
تاریخ پایان
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
آزمون آزمایشی رایگان
مبلغ(تومان)
وضعیت
IWWT2.0226 IELTS Writing Workshop Task 2
98/02/26
98/02/27
پنجشنبه 21:00-15:00
جمعه 15:00-9:00
شعبه جردن
ندارد
420,000
ISW.0226 IELTS Speaking Workshop
98/02/26
98/02/27
پنجشنبه 21:00-15:00
جمعه 15:00-9:00
شعبه جردن
ندارد
320,000
IRLW.0226 IELTS Reading-Listening Workshop
98/02/26
98/02/27
پنجشنبه 21:00-15:00
جمعه 15:00-9:00
شعبه جردن
ندارد
320,000
IWT1GMW.0302 IELTS Writing Task 1 Workshop General Module
98/03/02
98/03/03
پنجشنبه 15:00-9:00
جمعه 15:00-9:00
شعبه جردن
ندارد
320,000
IWT1AMW.0302 IELTS Writing Task 1 Workshop Academic Module
98/03/02
98/03/03
پنجشنبه 15:00-9:00
جمعه 15:00-9:00
شعبه جردن
ندارد
320,000

Go to top
0
Shares