کد دوره
نام دوره
تاریخ شروع
تاریخ پایان
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
آزمون آزمایشی رایگان
مبلغ(تومان)
وضعیت
IWT1GMW.0302 IELTS Writing Task 1 Workshop General Module
98/03/02
98/03/03
پنجشنبه 15:00-9:00
جمعه 15:00-9:00
شعبه جردن
ندارد
320,000
IWT1AMW.0302 IELTS Writing Task 1 Workshop Academic Module
98/03/02
98/03/03
پنجشنبه 15:00-9:00
جمعه 15:00-9:00
شعبه جردن
ندارد
320,000
IRLW.0309 IELTS Reading-Listening Workshop
98/03/09
98/03/10
پنجشنبه 21:00-15:00
جمعه 15:00-9:00
شعبه جردن
ندارد
320,000
IWWT2.0323 IELTS Writing Workshop Task 2
98/03/23
98/03/24
پنجشنبه 21:00-15:00
جمعه 15:00-9:00
شعبه جردن
ندارد
420,000
ISW.0324 IELTS Speaking Workshop
98/03/24
98/05/25
جمعه ها 12:00-9:00
شعبه سعادت آباد
ندارد
320,000
ISW.0330 IELTS Speaking Workshop
98/03/30
98/03/31
پنجشنبه 21:00-15:00
جمعه 15:00-9:00
شعبه جردن
ندارد
320,000

Go to top
0
Shares