شماره آزمون
تاریخ برگزاری
روز برگزاری
ساعت برگزاری
ویدیوی رفع اشکال
جلسه رفع اشکال خصوصی
PMA
محل برگزاری
مبلغ(تومان)
وضعیت
158 98/01/30
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000 برگزار شد
159 98/02/27
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000 برگزار شد
160 98/03/24
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000 برگزار شد
161 98/04/28
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000 برگزار شد
162 98/05/25
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000 برگزار شد
163 98/06/29
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000 تکمیل ظرفیت
164 98/07/26
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000
165 98/08/24
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000
166 98/09/29
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000
167 98/10/27
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000
168 98/11/25
جمعه
09:00 الی 12:00
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
دارد
شعبه جردن
185,000

Go to top
0
Shares