کد دوره
1171
روزهای برگزاری
دوشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
29 بهمن
تاریخ پایان
23 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
ظرفیت دوره
12-8 نفر
شهریه(تومان)
700,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​

کد دوره
1411
1412
2411
نام دوره
Grammar-basic
Grammar-advanced
Grammar
روزهای برگزاری
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
15 بهمن
15 بهمن
15 بهمن
تاریخ پایان
20 اسفند
20 اسفند
9 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
370,000
370,000
370,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​

کد دوره
1151
1152
2151
2152
2153
2154
2155
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 15:00
الی
18:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 10:00
الی
13:00
 09:00
الی
14:00
تاریخ شروع
25 دی
15 بهمن
28 فروردین
2 بهمن
11 اسفند
15 اسفند
2 اسفند
تاریخ پایان
18 فروردین
7 اردیبهشت
21 خرداد
27 فروردین
31 اردیبهشت
25 اردیبهشت
16 خرداد
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000
پــــرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg

کد دوره
1111
1112
2111
2112
2113
2114
2115
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و پنج شنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 11:00
الی
14:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 15:00
الی
18:00
15:00
 الی
 18:00
دوشنبه 18:00 الی 21:00
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
18:00
 الی
 21:00
تاریخ شروع
22 دی
6 بهمن
17 بهمن
4 اسفند
16 بهمن
2 اسفند
8 اسفند
تاریخ پایان
27 بهمن
11 اسفند
26 اسفند
24 فروردین
21 اسفند
22 فروردین
24 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1131
1132
2131
2132
2133
2134
2135
2136
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
پنجشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
پنج شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 14:00
الی
 19:00 
 09:00
الی
12:00
 15:00
الی
 18
:00 
 09:00
الی
14:00
 18:00
الی
21:00
15:00
الی
18:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
19 دی
27 دی
7 بهمن
16 بهمن
25 بهمن
21 اردیبهشت
24 بهمن
2 بهمن
تاریخ پایان
22 اسفند
29 فروردین
7 اسفند
10 اردیبهشت
9 خرداد
26 تیر
11 خرداد
27 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000
پــــرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg

کد دوره
1121
1122
1123
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و پنج شنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
پنج شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه
ساعات برگزاری
 10:00
الی
 13:00 
 18:00
الی
 21:00 
دوشنبه 18:00 الی 21:00
پنجشنبه 14:00 الی 17:00
 15:00
الی
18:00
 18:00
الی
21:00
09:00
الی 
14:00
18:00
الی 
21:00
10:00
الی
13:00
18:00
الی
21:00
09:00
الی
12:00
09:00
الی
14:00
تاریخ شروع
23 دی
17 بهمن
29 بهمن
7 بهمن
2 بهمن
18 بهمن
4 اسفند
22 دی
12 اسفند
4 اسفند
29 فروردین
تاریخ پایان
26 اسفند
14 اردیبهشت
16 اردیبهشت
7 اسفند
27 فروردین
2 خرداد
25 اردیبهشت
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
پــــرداخت و ثبت نام
ظرفیت تکمیل شد ظرفیت تکمیل شد ظرفیت تکمیل شد

کد دوره
1141
1142
1143
2141
2142
2143
2144
2145
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و پنجشنبه
شنبه و دوشنبه
پنج شنبه
دوشنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 10:00
الی
 13:00 
دوشنبه 18:00 الی 21:00
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
 18:00
الی
 21:00 
 09:00
الی
 14:00 
 10:00
الی
 13:00 
18:00
الی
21:00
15:00
الی
18:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
23 دی
29 بهمن
15 بهمن
25 بهمن
3 بهمن
2 بهمن
14 بهمن
22 دی
تاریخ پایان
26 اسفند
16 اردیبهشت
7 اردیبهشت
9 خرداد
7 فروردین
27 فروردین
8 اردیبهشت
17 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
پـرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg

کد دوره
1161
1162
2161
2162
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و دوشنبه
دوشنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
30 دی
15 بهمن
1 بهمن
3 بهمن
تاریخ پایان
18 فروردین
7 اردیبهشت
6 خرداد
28 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
700,000
700,000
700,000
700,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​
​​

Go to top
0
Shares