کد دوره
270
270
روزهای برگزاری
پنجشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
 15:00
الی
 18:00 
 18:00
الی
 19:00 
تاریخ شروع
رولینگ
رولینگ
تاریخ پایان
-
-
مدرس
مــحل برگزاری
سعادت آباد
جردن
ظرفیت دوره
8 نفر
8 نفر
وضعیت دوره
در حال اجرا
در حال اجرا
مجموع ساعات

48 ساعت

48 ساعت

شهریه(تومان)
648,000
648,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​

215
216
250
255
روزهای برگزاری
پنجشنبه
دوشنبه
دوشنبه
پنجشنبه
ساعات برگزاری
 10:00
الی
 13:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 15:00
الی
 18:00 
تاریخ شروع
5 مهر
16 مهر
16 آبان
28 تیر
تاریخ پایان
در حال بررسی
در حال بررسی
20 آذر
1 شهریور
مدرس
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
مــحل برگزاری
سعادت آباد
سعادت آباد
جردن
جردن
ظرفیت دوره
15 نفر
15 نفر
15 نفر
15 نفر
وضعیت دوره
در حال تکمیل ظرفیت
در حال تکمیل ظرفیت
در حال تکمیل ظرفیت
-
 
مجموع ساعات
30 ساعت
30 ساعت
30 ساعت
30 ساعت
شهریه(تومان)
370,000
370,000
370,000
370,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​

کد دوره
286
311
291
292
324
339
340
341
روزهای برگزاری
پنجشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
پنجشنبه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 14:00 
 15:00
الی
 18:00 
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 13:00
الی
15:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
9:00
الی
13:30
تاریخ شروع
26 مهر
3 مهر
29 مهر
5 آبان
27 شهریور
23 مهر
8 مهر
3 اسفند
تاریخ پایان
4 بهمن
18 آذر
11 دی
15 دی
29 آبان
1 دی
25 آذر
در حال بررسی
مدرس
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
مــحل برگزاری
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
جردن
جردن
جردن
جردن
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
وضعیت دوره
در حال تکمیل ظرفیت
در حال تکمیل ظرفیت
در حال تکمیل ظرفیت
در حال تکمیل ظرفیت
در حال اجرا
در حال تکمیل ظرفیت
در حال تکمیل ظرفیت
مجموع ساعات
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
شهریه(تومان)
660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000
پــــرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
reg
reg
reg

کد دوره
1
2
3
4
5
6
7 8 9
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و پنجشنبه
یکشنبه و سه شنبه
 پنجشنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و دوشنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 15:00
الی
 18:00 
 18:00
الی
21:00
13:00
 الی
 15:00
دوشنبه: 18 الی 21
پنجشنبه: 14 الی 17
10:00
الی
13:00
9:00
الی
14:00
18:00
الی 
21:00
9:00
الی
12:00
15:00
الی
18:00
تاریخ شروع
6 شهریور
10 مهر
17 مهر
16 مهر
20 شهریور
15 شهریور
20 شهریور
28 آذر
6 دی
تاریخ پایان
15 آبان
22 آبان
29 آبان
28 آبان
22 مهر
3 آبان
22 مهر
1 بهمن
7 بهمن
مدرس
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
-
-
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
وضعیت دوره
در حال اجرا
در حال تکمیل ظرفیت
در حال تکمیل ظرفیت
در حال تکمیل ظرفیت
در حال اجرا
در حال اجرا
در حال اجرا
اتمام دوره
اتمام دوره
مجموع ساعات
30 ساعت
30 ساعت
30 ساعت
30 ساعت
30 ساعت
30 ساعت
30 ساعت
30 ساعت
30 ساعت
شهریه(تومان)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​

کد دوره
220
341
222
232
233
283
306
318
319
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
پنجشنبه
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و پنجشنبه
ساعات برگزاری
 10:00
الی
 13:00 
 15:00
الی
18:00
 9:00
الی
14:00
 17:00
الی
20:00
 18:00
الی
21:00
18:00
الی
21:00
13:00
الی
15:00
18:00
الی
21:00
دوشنبه: 18 الی 21
پنجشنبه: 14 الی 17
تاریخ شروع
27 تیر
16 ابان
28 تیر
26 مهر
26 آذر
8 مهر
15 مهر
5 آبان
16 مهر
تاریخ پایان
در حال بررسی
12 دی
در حال بررسی
18 آذر
17 بهمن
21 آذر
27 آذر
15 دی
28 آذر
مدرس
در حال بررسی
آقای بیاتی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
مــحل برگزاری
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
جردن
جردن
جردن
جردن
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
مجموع ساعات
48 ساعت
48 ساعت
48 ساعت
48 ساعت
48 ساعت
48 ساعت
48 ساعت
48 ساعت
48 ساعت
شهریه(تومان)
520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000
پــــرداخت و ثبت نام
reg
اتمام یافت
reg
اتمام یافت
اتمام یافت
reg
reg
reg
reg

کد دوره
228
218
278
279
280
281
282
317
336
337
338
339
روزهای برگزاری
پنجشنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و پنجشنبه
شنبه دوشنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و پنجشنبه
شنبه و چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 14:00 
 15:00
الی
18:00
 18:00
الی
21:00
 10:00
الی
13:00
دوشنبه 18:00  الی  21:00 - پنج شنبه 13 الی 16
18:00
الی 
21:00
9:00
الی 
12:00
18:00
الی
21:00
دوشنبه 18:00  الی  21:00 - پنج شنبه 14 الی 17
13:00
الی
15:00
14:00
الی
19:00
9:00
الی
12:00
تاریخ شروع
5 مهر
20 شهریور
24 شهریور
24 مهر
16 فروردین 97
25 تیر 
14 مرداد
14 مهر
16 مهر
14 مهر
11 مرداد
5 مرداد
تاریخ پایان
13 دی
29 آبان
10 آذر
10 آذر
24 خرداد 97
2 مهر
17 مهر
27 آذر
28 آذر
27 آذر
10 آبان
4 آبان
مدرس
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
مــحل برگزاری
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
جردن
جردن
جردن
جردن
جردن
جردن
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
مجموع ساعات
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
شهریه(تومان)
460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
پــــرداخت و ثبت نام
در حال اجرا
در حال اجرا
اتمام دوره
در حال اجرا
در حال اجرا
در حال اجرا

کد دوره
292
312
310
321
123
322
338
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و پنجشنبه
ساعات برگزاری
 15:00
الی
 18:00 
 10:00
الی
 13:00 
 18:00
الی
 21:00 
13:00
الی 
15:00
18:00
الی
21:00
18:00
الی
21:00
دو شنبه 18:00 الی 21:00
پنجشنبه 14:00 الی 17:00
تاریخ شروع
10 مهر
22 مهر
29 مهر
15 مهر
21 مهر
3 مرداد
16 مهر
تاریخ پایان
25 آذر
4 دی
11 دی
27 آذر
2 دی
14 مهر
28 آذر
مدرس
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
مــحل برگزاری
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
جردن
جردن
جردن
جردن
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
مجموع ساعات
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
60 ساعت
شهریه(تومان)
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
پــــرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
reg
reg
reg

کد دوره
311
312
216
264
روزهای برگزاری
جمعه
دوشنبه
دوشنبه و پنجشنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 10:00
الی
 13:00 
 17:00
الی
 20:00 
دوشنبه: 18 الی 21 
پنجشنبه: 14 الی 17
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
13 مهر
16 مهر
23 مهر
18 مهر
تاریخ پایان
26 بهمن
1 بهمن
29 اذر
24 آذر
مدرس
آقای آزاد
خانم جباری
در حال بررسی
در حال بررسی
مــحل برگزاری
سعادت آباد
سعادت آباد
جردن
جردن
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
مجموع ساعات
48 ساعت
48 ساعت
48 ساعت
48 ساعت
شهریه(تومان)
700,000
700,000
700,000
700,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​
​​

Go to top
0
Shares