• آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/05/25

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/06/29

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/07/26

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/08/24

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/09/29

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/10/27

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/11/25

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/05/25

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/06/29

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/07/26

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/08/24

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/09/29

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/10/27

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,250,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/11/25

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/05/25

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/06/29

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/07/26

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/08/24

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/09/29

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/10/27

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس آکادمیک + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/11/25

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/05/25

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/06/29

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/07/26

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/08/24

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/09/29

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/10/27

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی آیلتس جنرال + PMA

  به همراه ویدیوی رفع اشکال آزمون بصورت آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج آزمون www.Zangeneh.org

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/11/25

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی تافل + PMA

  به همراه یک جلسه رفع اشکال گروهی

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/06/29

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00 و یا 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی تافل + PMA

  به همراه یک جلسه رفع اشکال گروهی

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/07/26

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00 و یا 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی تافل + PMA

  به همراه یک جلسه رفع اشکال گروهی

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/08/24

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00 و یا 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی تافل + PMA

  به همراه یک جلسه رفع اشکال گروهی

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/09/29

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00 و یا 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی تافل + PMA

  به همراه یک جلسه رفع اشکال گروهی

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/10/27

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00 و یا 13:00 الی 16:00

 • آزمون آزمایشی تافل + PMA

  به همراه یک جلسه رفع اشکال گروهی

  و یک جلسه رفع اشکال خصوصی

  هزینه ثبت نام در دوره: 1,850,000 ریال

  تاریخ برگزاری: 98/11/25

  روز و ساعت برگزاری: جمعه 9:00 الی 12:00 و یا 13:00 الی 16:00

 • نام دوره: Masterclass for IELTS Trainers

  تاریخ شروع: 98/02/23

  تاریخ پایان: 98/03/23

  روز و ساعت برگزاری: دوشنبه و پنجشنبه 12:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 18,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Crash I

  تاریخ شروع: 98/03/25

  تاریخ پایان: 98/06/20

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 14,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Foundation

  تاریخ شروع: 98/04/06

  تاریخ پایان: 98/07/04

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 4,900,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Crash II

  تاریخ شروع: 98/03/18

  تاریخ پایان: 98/06/13

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: 3 آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 17,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Crash I

  تاریخ شروع: 98/03/18

  تاریخ پایان: 98/06/13

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 14,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Crash II

  تاریخ شروع: 98/03/18

  تاریخ پایان: 98/06/13

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: 3 آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 17,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Crash I

  تاریخ شروع: 98/03/18

  تاریخ پایان: 98/06/13

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  نحوه برگزاری: محدود

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 29,900,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Crash II

  تاریخ شروع: 98/03/18

  تاریخ پایان: 98/06/13

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  نحوه برگزاری: محدود

  آزمون آزمایشی رایگان: 3 آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 36,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro Super-fast General Module

  تاریخ شروع: 98/02/28

  تاریخ پایان: 98/03/11

  روز و ساعت برگزاری: شنبه تا چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  نحوه برگزاری: محدود

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 31,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro Super-fast Academic Module

  تاریخ شروع: 98/02/28

  تاریخ پایان: 98/03/11

  روز و ساعت برگزاری: شنبه تا چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  نحوه برگزاری: محدود

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 31,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro Super-fast General Module

  تاریخ شروع: 98/03/25

  تاریخ پایان: 98/04/10

  روز و ساعت برگزاری: شنبه تا چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  نحوه برگزاری: محدود

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 31,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro Super-fast Academic Module

  تاریخ شروع: 98/03/25

  تاریخ پایان: 98/04/10

  روز و ساعت برگزاری: شنبه تا چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  نحوه برگزاری: محدود

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 31,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 1

  تاریخ شروع: 98/03/21

  تاریخ پایان: 98/05/22

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 2

  تاریخ شروع: 98/03/19

  تاریخ پایان: 98/05/27

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 7,700,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 3

  تاریخ شروع: 98/03/19

  تاریخ پایان: 98/06/10

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 8,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro

  تاریخ شروع: 98/03/21

  تاریخ پایان: 98/05/22

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 11,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 1

  تاریخ شروع: 98/03/01

  تاریخ پایان: 98/05/09

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 2

  تاریخ شروع: 98/03/22

  تاریخ پایان: 98/05/30

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 7,700,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 3

  تاریخ شروع: 98/03/18

  تاریخ پایان: 98/06/21

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 8,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro

  تاریخ شروع: 98/03/04

  تاریخ پایان: 98/05/12

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 11,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 2

  تاریخ شروع: 98/03/20

  تاریخ پایان: 98/05/28

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و دوشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 7,700,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 3

  تاریخ شروع: 98/05/06

  تاریخ پایان: 98/07/16

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 8,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 1 - A

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,300,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 1 - B

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,300,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 2 - A

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 4,100,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 2 - B

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 4,100,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 3 - A

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 4,450,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 3 - B

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 4,450,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 1

  تاریخ شروع: 98/03/23

  تاریخ پایان: 98/05/24

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 2

  تاریخ شروع: 98/02/27

  تاریخ پایان: 98/05/10

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 9,250,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 3

  تاریخ شروع: 98/02/27

  تاریخ پایان: 98/05/10

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 10,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro

  تاریخ شروع: 98/02/27

  تاریخ پایان: 98/05/10

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 13,800,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Writing Task 2

  تاریخ شروع: 98/03/30

  تاریخ پایان: 98/05/31

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 6,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Writing Task 1 General Module

  تاریخ شروع: 98/03/30

  تاریخ پایان: 98/04/27

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 3,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Writing Task 1 Academic Module

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/28

   روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 4,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Speaking Skill

  تاریخ شروع: 98/02/26

  تاریخ پایان: 98/05/03

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 6,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Reading-Listening Skills

  تاریخ شروع: 98/03/13

  تاریخ پایان: 98/04/10

   روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 3,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Grammar

  تاریخ شروع: 98/03/20

  تاریخ پایان: 98/05/28

   روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Topic Vocabulary

  تاریخ شروع: 98/02/26

  تاریخ پایان: 98/05/03

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Writing Workshop Task 2

  تاریخ شروع: 98/03/23

  تاریخ پایان: 98/03/24

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 21:00-15:00 و جمعه 15:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 4,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Speaking Workshop

  تاریخ شروع: 98/03/24

  تاریخ پایان: 98/05/25

   روز و ساعت برگزاری: جمعه ها 12:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Reading-Listening Workshop

  تاریخ شروع: 98/03/09

  تاریخ پایان: 98/03/10

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 21:00-15:00 و جمعه 15:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Writing Task 1 Workshop General Module

  تاریخ شروع: 98/03/02

  تاریخ پایان: 98/03/03

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 15:00-9:00 و جمعه 15:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Writing Task 1 Workshop Academic Module

  تاریخ شروع: 98/03/02

  تاریخ پایان: 98/03/03

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 15:00-9:00 و جمعه 15:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Foundation

  تاریخ شروع: 98/05/01

  تاریخ پایان: 98/07/09

   روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 4,900,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 1

  تاریخ شروع: 98/04/29

  تاریخ پایان: 98/06/30

   روز و ساعت برگزاری: شنبه و دوشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,100,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/05/13

  تاریخ پایان: 98/07/14

   روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Foundation

  تاریخ شروع: 98/04/24

  تاریخ پایان: 98/06/23

   روز و ساعت برگزاری: شنبه و دوشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 4,900,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 1

  تاریخ شروع: 98/05/09

  تاریخ پایان: 98/07/03

   روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,100,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 2

  تاریخ شروع: 98/05/05

  تاریخ پایان: 98/07/06

   روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,600,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/04/25

  تاریخ پایان: 98/06/26

   روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/04/30

  تاریخ پایان: 98/07/07

   روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Foundation

  تاریخ شروع: 98/03/30

  تاریخ پایان: 98/05/31

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 4,900,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 1

  تاریخ شروع: 98/04/20

  تاریخ پایان: 98/06/21

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,100,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 2

  تاریخ شروع: 98/03/30

  تاریخ پایان: 98/06/07

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,600,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/02/27

  تاریخ پایان: 98/05/10

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/02/27

  تاریخ پایان: 98/05/10

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Bridge to TOEFL

  تاریخ شروع: 98/04/23

  تاریخ پایان: 98/06/31

   روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: TOEFL Foundation

  تاریخ شروع: 98/02/28

  تاریخ پایان: 98/05/09

   روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 8,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: TOEFL Advanced

  تاریخ شروع: 98/03/11

  تاریخ پایان: 98/05/19

   روز و ساعت برگزاری: شنبه و دوشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 11,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: TOEFL Foundation

  تاریخ شروع: 98/03/23

  تاریخ پایان: 98/05/25

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 8,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Bridge to TOEFL

  تاریخ شروع: 98/03/30

  تاریخ پایان: 98/06/01

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: TOEFL Advanced

  تاریخ شروع: 98/03/30

  تاریخ پایان: 98/06/01

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 11,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Quantitative Reasoning

  تاریخ شروع: 98/03/23

  تاریخ پایان: 98/04/27

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 16:30-13:30

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 8,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Verbal & Writing

  تاریخ شروع: 98/04/02

  تاریخ پایان: 98/04/30

   روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 14,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Verbal & Writing

  تاریخ شروع: 98/05/06

  تاریخ پایان: 98/06/31

   روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 14,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Quantitative Reasoning

  تاریخ شروع: 98/05/17

  تاریخ پایان: 98/06/21

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 16:30-13:30

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 8,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Verbal & Writing

  تاریخ شروع: 98/06/05

  تاریخ پایان: 98/07/09

   روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 14,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Quantitative Reasoning

  تاریخ شروع: 98/07/11

  تاریخ پایان: 98/08/16

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 16:30-13:30

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 8,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: GRE Analytical Writing Assessment

  تاریخ شروع: 98/02/26

  تاریخ پایان: 98/02/26

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 20:00-17:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 700,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: PTE Foundation

  تاریخ شروع: 98/02/25

  تاریخ پایان: 98/05/05

   روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 11,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: PTE Advanced

  تاریخ شروع: 98/05/12

  تاریخ پایان: 98/07/17

   روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 14,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Vocab

  تاریخ شروع: چرخشی

  تاریخ پایان: -

   روز و ساعت برگزاری: دوشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

   

  هزینه ثبت نام: 9,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 1

  تاریخ شروع: 98/03/02

  تاریخ پایان: 98/03/02

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,100,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 2

  تاریخ شروع: 98/03/02

  تاریخ پایان: 98/03/02

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,600,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/03/02

  تاریخ پایان: 98/03/02

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/03/02

  تاریخ پایان: 98/03/02

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Foundation

  تاریخ شروع: 98/04/16

  تاریخ پایان: 98/06/24

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 4,900,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 1

  تاریخ شروع: 98/05/05

  تاریخ پایان: 98/07/15

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و دوشنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,100,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/03/06

  تاریخ پایان: 98/05/14

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و دوشنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Foundation

  تاریخ شروع: 98/04/11

  تاریخ پایان: 98/06/17

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 12:00-09:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 4,900,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/03/07

  تاریخ پایان: 98/05/15

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Foundation

  تاریخ شروع: 98/04/19

  تاریخ پایان: 98/06/20

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 4,900,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 1

  تاریخ شروع: 98/04/19

  تاریخ پایان: 98/06/20

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,100,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 2

  تاریخ شروع: 98/05/16

  تاریخ پایان: 98/07/20

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,600,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/05/16

  تاریخ پایان: 98/07/20

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/03/08

  تاریخ پایان: 98/05/19

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Foundation - A

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 2,750,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Foundation - B

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 2,750,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 1 - A

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 2,750,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 1 - B

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 2,750,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 2 - A

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 2 - B

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3 - A

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,300,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3 - B

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,300,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4 - A

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,700,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4 - B

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/07

  روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 17:45-15:45

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,700,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 2

  تاریخ شروع: 98/04/06

  تاریخ پایان: 98/07/04

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,600,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/03/30

  تاریخ پایان: 98/06/28

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/05/10

  تاریخ پایان: 98/08/09

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 2

  تاریخ شروع: 98/05/05

  تاریخ پایان: 98/07/15

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 12:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,600,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/05/16

  تاریخ پایان: 98/07/20

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/04/19

  تاریخ پایان: 98/06/23

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/04/22

  تاریخ پایان: 98/06/30

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/03/19

  تاریخ پایان: 98/05/22

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/03/21

  تاریخ پایان: 98/05/27

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 1

  تاریخ شروع: 98/05/06

  تاریخ پایان: 98/07/16

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,100,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 1

  تاریخ شروع: 98/05/06

  تاریخ پایان: 98/07/16

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 5,100,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/05/06

  تاریخ پایان: 98/07/16

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/05/06

  تاریخ پایان: 98/07/16

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 4

  تاریخ شروع: 98/05/06

  تاریخ پایان: 98/07/16

  روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 12:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 3

  تاریخ شروع: 98/03/22

  تاریخ پایان: 98/05/30

  روز و ساعت برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 8,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro

  تاریخ شروع: 98/04/15

  تاریخ پایان: 98/06/20

  روز و ساعت برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 11,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 1

  تاریخ شروع: 98/03/18

  تاریخ پایان: 98/05/26

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 2

  تاریخ شروع: 98/03/18

  تاریخ پایان: 98/05/26

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 7,700,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro

  تاریخ شروع: 98/03/18

  تاریخ پایان: 98/05/26

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 11,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 3

  تاریخ شروع: 98/04/15

  تاریخ پایان: 9/06/20

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 8,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 2

  تاریخ شروع: 98/04/19

  تاریخ پایان: 98/06/23

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 7,700,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 3

  تاریخ شروع: 98/05/02

  تاریخ پایان: 98/07/06

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 8,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 2

  تاریخ شروع: 98/03/23

  تاریخ پایان: 98/05/25

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 9,250,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 1

  تاریخ شروع: 98/03/23

  تاریخ پایان: 98/05/25

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 7,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro

  تاریخ شروع: 98/03/23

  تاریخ پایان: 98/05/25

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 13,800,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Flash IELTS 2

  تاریخ شروع: 98/04/13

  تاریخ پایان: 98/06/15

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 9,250,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Crash I

  تاریخ شروع: 98/05/02

  تاریخ پایان: 98/08/04

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: یک آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 14,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Crash II

  تاریخ شروع: 98/05/02

  تاریخ پایان: 98/08/04

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: 3 آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 17,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro Super-fast General Module

  تاریخ شروع: 98/03/25

  تاریخ پایان: 98/04/12

  روز و ساعت برگزاری: شنبه تا چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: محدود

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 31,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Pro Super-fast Academic Module

  تاریخ شروع: 98/03/25

  تاریخ پایان: 98/04/12

  روز و ساعت برگزاری: شنبه تا چهارشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: محدود

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون+PMA

   

  هزینه ثبت نام: 31,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Quantitative Reasoning

  تاریخ شروع: 98/04/03

  تاریخ پایان: 98/05/27

   روز و ساعت برگزاری: دوشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

   

  هزینه ثبت نام: 8,000,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Bridge to TOEFL

  تاریخ شروع: 98/03/27

  تاریخ پایان: 98/06/04

   روز و ساعت برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: TOEFL Foundation

  تاریخ شروع: 98/05/05

  تاریخ پایان: 98/07/10

   روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 8,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: TOEFL Advanced

  تاریخ شروع: 98/06/03

  تاریخ پایان: 98/08/21

   روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  آزمون آزمایشی رایگان: 2 آزمون

   

  هزینه ثبت نام: 11,500,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: IELTS Speaking Workshop

  تاریخ شروع: 98/03/30

  تاریخ پایان: 98/03/31

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 21:00-15:00 جمعه 15:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه جردن

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 3,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/03/20

  تاریخ پایان: 98/07/18

  روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 14:00-9:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Foundation

  تاریخ شروع: 98/04/20

  تاریخ پایان: 98/06/22

   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 18:00-15:00 و جمعه 13:00-10:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 4,900,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

 • نام دوره: Speak Now 3

  تاریخ شروع: 98/03/25

  تاریخ پایان: 98/06/02

  روز و ساعت برگزاری: شنبه و دوشنبه 18:00-15:00

  محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

  نحوه برگزاری: گروهی

  آزمون آزمایشی رایگان: ندارد

   

  هزینه ثبت نام: 6,200,000 ریال

  در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

Go to top