The Practical Writer With Readings

دانلود کتاب The Practical Writer With Readings

کتاب The practical Writer with Readings شما را با رویکردی قابل کنترل و دسترسی قدم قدم برای نوشتن از مقاله ای تک پاراگرافی تا مقاله ای پنج پاراگرافی و فراتر از آن در مقالات تحقیق محور آماده می‌کند. این کتاب به طور واضح و مختصر هر آنچه را که برای تسلط بر نوشتن در سطح دانشگاه به آن نیاز دارید، را ارائه می دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter